Wave burst

Barsel – Regionalt og kommunalt ansat

Som ansat i en kommune eller region giver din overenskomst dig særlige rettigheder udover loven i forbindelse med barsel. Det kan du læse om her.

Med den nye barselslov er orlovsugerne ligeligt fordelt mellem forældrene. Det betyder, at forældrene som udgangspunkt hver har 24 ugers orlov efter fødslen. Nogle af ugerne er øremærket, nogle er overførbare. Øremærkede uger bortfalder, hvis de ikke afholdes. 

På borger.dk finder du en online barselsplanlægger, hvor du kan planlægge hvor længe og hvornår du er på orlov.

OBS! Der er i borger.dks barselsplanlægger ikke taget højde for, at regionalt og kommunalt ansatte har krav på at gå på graviditetsorlov mere end 4 uger før forventet fødsel.

Prøv barselsplanlæggeren på borger.dk

Øremærket barsel og overførbare uger

Hver forælder har to ugers øremærket barsel, som mor skal afholde i forlængelse af fødslen, mens far/medmor kan vælge at holde dem indenfor de første 10 uger efter fødslen.   

Når de to ugers orlov slutter, kan mor fortsætte med otte ugers orlov. Disse otte uger er overførbare. Det vil sige, at mor kan overføre dem helt eller delvist til den anden forælder.   

Mor skal afholde sine otte uger indenfor de første 10 uger efter fødslen, medmindre hun overfører dem. 

Efterfølgende har hver forælder ni ugers øremærket orlov. Ugerne skal ikke nødvendigvis afholdes i forlængelse af de første 10 uger, men de skal afholdes, inden barnet fylder 1 år. Dog skal der altid være en forælder hjemme ved barnet.  

Mor har yderligere fem uger, som hun kan vælge af afholde eller overdrage, eller hun kan vælge at udskyde dem til afholdelse på et senere tidspunkt, men de skal afholdes, inden barnet fylder 9 år.  

Far/medmor har 13 uger (8+5), som denne kan vælge at afholde eller overføre helt eller delvist. Ugerne skal afholdes, inden barnet fylder ét år. De 13 uger skal ikke nødvendigvis afholdes lige efter hinanden, men kan fordeles. 

Far/medmor kan også vælge at udskyde fem af ugerne til afholdelse på et senere tidspunkt, men inden barnet fylder 9 år. 

Vælger én eller begge forældre ikke at afholde den øremærkede orlov, bortfalder den. Det samme gælder, hvis ikke man afholder eller overfører de overførbare uger. Overførsel sker ikke automatisk. Det skal varsels.  

Modellen viser alene ugerne efter barselsloven. Som regionalt eller kommunalt ansat har du krav på at gå på orlov 8 uger før forventet fødsel. 

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du eller din partner er selvstændig, ledig eller studerende. Det kan du læse om længere nede.

Varsling af orlov

Senest tre måneder før forventet fødsel skal mor give arbejdsgiver besked om, hvornår hun forventer at gå på barsel. 

Senest seks uger efter fødslen skal mor give besked om, hvornår hun vil genoptage arbejdet.  

Modellen viser alene ugerne efter barselsloven. Som regionalt eller kommunalt ansat har du krav på at gå på orlov 8 uger før forventet fødsel. 

Senest fire uger før fødslen skal far/medmor give besked til arbejdsgiver, om de ønsker at afholde orlov indenfor de første 10 uger, og i så fald hvornår de skal placeres.  

Senest seks uger efter fødslen skal far/medmor give arbejdsgiver besked om, hvor meget orlov de vil holde 10 uger efter fødslen.  

Husk, både at varsle din arbejdsgiver indenfor fristerne og samtidig kontakte Udbetaling Danmark for vejledning ift. fordeling af dagpenge så ugerne passer ift. lønnen.

Det er også vigtigt, du kontakter Udbetaling Danmark, når du skal overgå fra løn til dagpenge, også selvom din arbejdsgiver gør det. Du har selv pligt til at underrette Udbetaling Danmark rettidigt, for at modtage barselsdagpenge.

Løn under barsel

Som ansat i en kommune eller region giver din overenskomst dig særlige rettigheder i forbindelse med barsel, herunder løn under barsel. Indtil OK-24 er der forhandlet en overgangsordning, som beskriver dine lønrettigheder.  

Husk, at melde til Radiograf Rådet, før du overgår til barselsdagpenge, så får du nedsat dit kontingent.

Før fødslen  

Mor  

Du har som mor ret til at gå på graviditetsorlov otte uger før forventet fødsel til din sædvanlige løn. Ved planlagt kejsersnit er det den dato, der gælder.  

Far/medmor  

Du har som far ikke krav på at gå på barsel før fødslen. Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødslen. 

Efter fødslen 

Mor 

Som mor har du to ugers øremærket orlov, som skal holdes i forbindelse med fødslen, og otte ugers overførbarorlov som skal holdes inden for de første 10 uger efter fødslen. Du har krav på fuld løn i de første 10 uger efter fødslen.  

Du har yderligere krav på din sædvanlige løn i 10 uger. Dvs. du har krav på din sædvanlige løn i 20 uger efter fødsel.  

Hvis du og din partner begge er ansat efter samme barselsaftale, dvs. i begge er ansat i enten en kommune eller region, har I krav på seks ugers løn under orloven til deling.  

Hvis I ikke er ansat på samme barselsaftale, f.eks. kun én af jer er kommunalt eller regionalt ansat, tilfalder de seks ugers fravær med løn dén af jer, der er kommunalt eller regionalt ansat. I dette tilfælde har du som mor ret på din sædvanlige løn i 26 uger.   

I så fald skal du som mor være opmærksom på, at dagpengeretten kun er 24 uger, hvis ingen uger overføres til dig fra din partner. Det vil betyde, at hvis du ikke har ret til dagpenge, vil din ret til løn blive sat tilsvarende ned. Det er i dette tilfælde vigtigt, at din partner overfører min. to uger til dig, såfremt du ønsker at holde alle 26 uger med din sædvanlige løn.   

Lønretten kan ikke overføres mellem forældre. Dvs. overfører du dele eller alle overførbare uger til din partner, er det kun ugerne, der overføres, ikke din løn. 

Far/medmor  

Som far/medmor, har du krav på at holde to ugers øremærket orlov til din sædvanlige løn inden for de første 10 uger.  

Du har yderligere krav på din sædvanlige løn i syv uger til afholdelse fra 10 uger efter fødslen. Dvs. du har som far/medmor krav på din sædvanlige løn i ni uger. 

Hvis du og din partner begge er ansat efter samme barselsaftale, dvs. i begge er ansat i enten en kommune eller region, har I krav på seks ugers løn under orloven til deling.  

Hvis I ikke er ansat på samme barselsaftale, f.eks. kun én af jer er kommunalt eller regionalt ansat, tilfalder de seks ugers fravær med løn dén af jer, der kommunalt eller regionalt ansat. I dette tilfælde har du, som far/medmor, ret til din sædvanlige løn i 15 uger.  

Hvis f.eks. mor er ansat i en region og far/medmor er ansat i en kommune har I 6 ugers orlov hver. Eller Far/Medmor er ansat i en region og mor er privatansat, så har far/medmor 6 uger for sig selv og vil i så fald have ret til 15 uger med sædvanlig løn. 

Lønretten kan ikke overføres. Dvs. overfører du dele eller alle overførbare uger til din partner, er det kun ugerne, der overføres, ikke din løn.  

Pension  

Du har mulighed for at udstrække pensionen således, at der i hele den forlængede periode fortsat indbetales/optjenes pension forholdsmæssigt. Der kan fortsat maksimalt indbetales/optjenes pension svarende til 20 ugers orlov.  

Udskydelse

Hver forælder har ret til at udskyde op til fem ugers orlov til afholdelse på et senere tidspunkt inden barnet fylder 9 år.  

Overfører en forælder sine fem uger til den anden, har den anden forælder ikke mulighed for at udskyde 10 uger. Det er kun fem uger pr. forælder, der kan udskydes.  

Hvis du vælger at udskyde op til fem ugers orlov, kan du udskyde uger med løn, hvis de ikke er brugt endnu. Det er igen vigtigt at huske, at hvis dagpengeretten er opbrugt, bliver lønnen nedsat tilsvarende.  

Senest otte uger efter fødslen skal forældrene give deres arbejdsgivere besked, hvis de ønsker at overføre op til fem uger til afholdelse på et senere tidspunkt. Også om hvor mange uger de ønsker at udskyde.  

Udskyder man orlov inden for fristen på otte uger, følger retten til orlov på et senere tidspunkt dig, også selvom du får nyt arbejde. Udskydelse skal være skriftlig.  

Ønsker du at udskyde barsel, men nåede ikke at give besked inden seks uger efter fødslen, eller ønsker du at udskyde mere end 5 uger, kan du aftale det med din arbejdsgiver. Den aftale gælder kun, så længe du er ansat hos den samme arbejdsgiver.  

Aftalebaseret udskydelse kan kun omfatte de uger, der er overførbare. Det vil sige, at moren kan aftale at udskyde op til 18 (5 + 13 overført fra faren) ugers orlov med dagpenge. Faren kan aftale at udskyde op til 26 (13 + 13 overført fra moren) uger med dagpenge.  

Når den udskudte orlov ønskes afholdt, skal dette varsles over for arbejdsgiver senest otte uger før orlovens påbegyndelse. 

Modellen viser alene ugerne efter barselsloven. Som regionalt eller kommunalt ansat har du krav på at gå på orlov 8 uger før forventet fødsel. 

Forlængelse

Der er to måder, du kan forlænge din orlov på: Forlængelse samtidig med arbejde på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver og forlængelse uden at genoptage arbejde, som alle har ret til. Sidstnævnte er uden dagpenge.  

Forlængelse uden ret til dagpenge 

Som forælder og lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge. 

Du har efter den 10. uge efter fødslen ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen. Du kan forlænge denne periode ekstra 8 uger eller 14 uger.  

Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, hvor du forlænger din orlov og er fuldt fraværende fra dit arbejde.  

Udbetaling Danmark skal ikke have besked om forlængelsen, når du forlænger orloven uden samtidig at arbejde. 

Du skal bare sørge for at give din arbejdsgiver besked om forlængelsen. 

Du har kun krav på forlængelse, hvis du varsler dette inden for 6. uger efter fødsel. Herefter kræver det en aftale med din arbejdsgiver.  

Forlængelse efter aftale med din arbejdsgiver 

Du kan forlænge bestemte dele af din orlov ved at genoptage dit arbejde på nedsat tid. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller f.eks. holde en ugentlig fridag i en periode. 

Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver. Det er også en god ide at kontakte udbetaling Danmark i den forbindelse.  

Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at de 9 ugers øremærket orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder, skal være holdt inden 1 år efter barnets fødsel. 

Ferie i forbindelse med barsel

Barselsorlov er som udgangspunkt en feriehindring.  

Hvis du ikke har haft mulighed for at holde din ferie grundet barsel inden 31. december, vil fire af dine fem ferieuger blive overført til næste ferieår.  Den femte ferieuge vil som udgangspunkt blive udbetalt, medmindre du aftaler andet med din arbejdsgiver. 

De fire ugers ferie vil kun blive udbetalt, hvis du har været forhindret to år i træk.  

6. ferieuge kan udbetales ved udløbet af ferieperioden den 30. april, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den skal overføres til den næste ferieperiode.

Alene- og soloforældre

I den nye barselslov skelnes der mellem forældre, hvor den ene forælder er kendt og i live, men ikke bor sammen med den anden forælder ved fødslen (her kaldet aleneforældre), og hvor barnet kun har én retlig forælder (her kaldet soloforældre).  

For aleneforældre skelnes der også mellem delt forældremyndighed og ene forældremyndighed. Vi vil her kun tage udgangspunkt i delt forældremyndighed.  

Aleneforældre med delt forældremyndighed har hver ret til 37 ugers orlov.  

Mor har naturligvis også ret til fire ugers graviditetsorlov før forventet termin (otte uger med sædvanlig løn ifølge administrationsgrundlaget). Efterfølgende har hun ret til 10 ugers barsel, hvoraf to af ugerne er øremærket og derfor ikke kan overføres. Derudover har hun ret til 14 ugers orlov, og hun har derudover ret til 13 ugers ekstra orlov.  

Den anden forælder har ligeledes ret til 37 ugers orlov, fordelt med to ugers øremærket barsel efter fødslen, herefter 22 ugers orlov og 13 ugers ekstra orlov. 

Modellen viser alene ugerne efter barselsloven. Som regionalt eller kommunalt ansat har du krav på at gå på orlov 8 uger før forventet fødsel. 

For soloforældre gælder det, at mor har ret til fire ugers graviditetsorlov før forventet termin (otte uger med sædvanlig løn ifølge administrationsgrundlaget). Efter fødslen har hun ret til 46 ugers orlov.  

En solofar har ret til 46 ugers orlov efter fødslen/modtagelsen.  

Modellen viser alene ugerne efter barselsloven. Som regionalt eller kommunalt ansat har du krav på at gå på orlov 8 uger før forventet fødsel. 

Er du eller din partner selvstændig, ledig eller studerende?

Der gælder særlige regler for dig, hvis du er selvstændig, ledig eller studerende. Så kan du vælge at overdrage op til 22 uger (8+9+5 uger) til den anden forælder. Du har derfor kun 2 ugers øremærket orlov, som du skal holde i forbindelse med fødslen.  

Regnbuefamilier

Regnbuefamilier får fra den 1. januar 2024 mulighed for, at barnets to retlige forældre kan dele den overførbare orlov med op til to såkaldte sociale forældre. Det kan være en ægtefælle eller samlevende såvel som en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet og denne donors ægtefælle eller samlever.  

Det vil sige, at den nye orlovsmodel giver mulighed for at fordele den overførbare orlov mellem op til fire forældre. 

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overføre noget af eller hele sin overførbare orlov. 

Sociale forældre, der får overført orlov fra retlige forældre, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

Børn født før 2. august 2022

Disse regler gælder kun forældre til børn, der er født inden 2. august 2022

Du har som mor ret til at holde 50 ugers barsel med barselsdagpenge efter barselsloven.  

Som far har du ret til at holde 34 ugers barsel med barselsdagpenge.  

I skal dog være opmærksomme på, at I samlet kun har ret til barselsdagpenge i 52 uger.    

De 52 uger udgøres af: 

  • fire uger før fødslen (moren). OBS!! Der bliver kun medregnet fire uger, selvom moderen går fra otte uger før 
  • 14 uger efter fødslen (moren) 
  • to ugers fædreorlov 
  • 32 ugers barselsdagpenge til deling mellem forældrene 

Barselsaftalen regulerer bl.a. løn under barsel. Barselsloven er en forudsætning for Barselsaftalen og er indarbejdet i denne.  

Løn under barsel 

Er du ansat i en region eller kommune under din barsel, giver Barselsaftalen dig i hovedtræk nedenstående rettigheder og forpligtelser. 

Før fødslen  

Mor skal give sin arbejdsgiver meddelelse om graviditeten senest tre måneder før, hun forventer at føde. Hun har ret til fravær med sin sædvanlige løn i otte uger før den forventede fødsel.  

Hvis far/medmor vil holde sine to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen, skal han varsle sin arbejdsgiver senest fire uger før den forventede fødsel. 

De første 14 uger efter fødslen 

Efter fødslen har moren ret til fravær med sædvanlig løn i 14 uger. 

Senest otte uger efter fødslen skal mor meddele sin arbejdsgiver, hvornår hun genoptager arbejdet, hvordan barselsugerne skal fordeles, og hvorvidt hun ønsker at benytte retten til at udskyde sit fravær. 

Far/medmor har ret til to ugers fædreorlov inden for de første 14 uger med sædvanlig løn.  

Senest otte uger efter fødsels skal far/medmor meddele sin arbejdsgiver, hvornår arbejdet genoptages, hvordan barselsugerne skal fordeles, og hvorvidt retten til at udskyde barsel skal benyttes. 

Fra 14 uger efter fødslen og frem (6+7+6 uger)  

Mor har ret til yderligere seks uger med sædvanlig løn 

Far/medmor har ret til at holde yderligere 7 uger med sædvanlig løn.  

Forældrene har yderligere seks uger med sædvanlig løn til deling, hvis de er ansat på samme barselsaftale. 

Hvis forældrene ikke er ansat efter samme Barselsaftale, tilfalder de seks ugers fravær med løn, der var til deling, den af jer, der er omfattet af aftalen. 

Pension 

Under din barselsorlov indbetaler din arbejdsgiver pensionsbidrag som hidtil i den lønnede del af barselsorloven, og i op til 20 uger af den ulønnede del af barselsorloven. 

Adoption 

Barselsaftalen indeholder ligeledes regler for din barselsorlov, hvis du holder den i forbindelse med adoption. Hvis du er i et ansættelsesforhold, giver barselsaftalen i hovedtræk nedenstående rettigheder.  

Før modtagelsen 

Ved afhentning af barn i udlandet har begge adoptanter ret til fravær med løn i indtil otte uger før modtagelsen af barnet. Hvis I modtager barnet i Danmark, har begge adoptanter ret til en uges fravær med løn, før I modtager barnet. I visse situationer kan perioden forlænges i op til en uge.  

Efter modtagelsen  

Den ene af adoptanterne har ret til fravær med løn de første 14 uger efter modtagelsen. Herudover har den samme forælder ret til 32 ugers fravær efter den 14. uge, hvoraf de seks af ugerne er med sædvanlig løn. 

Den anden af adoptanterne har ret til to ugers fravær med løn inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Derudover har denne adoptant ret til fravær i 32 uger efter den 14. uge, hvoraf de syv af ugerne er med sædvanlig løn. Hvis han/hun ønsker det, kan denne adoptant dog vælge at holde mere end to ugers inden for de første 14 uger. I det tilfælde bruger adoptanten af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 14. uge.   

Derudover har adoptanterne har ret til seks ugers fravær med løn. Disse seks uger kan holdes af den ene adoptant eller deles imellem dem. 

Ved adoption gælder samme muligheder for forlængelse, udskydelse og genoptagelse af arbejdet og ferie, som beskrevet ovenfor.    

Er du ledig, skal du henvende dig i A-kassen. 

Udskydelse 

Den ene forælder kan vælge at udskyde mindst 8 uger ugers orlov til senere afholdelse dog højest 13 uger. Orloven skal være afholdt inden barnet fylder 9 år.  

Udskydelse skal ske skriftligt senest otte uger efter fødsel. Du vil i så fald kunne tage de udskudte uger og barselsdagpengene med videre til en anden arbejdsgiver, såfremt du skifter job mellem din barsel og det tidspunkt du ønsker at holde din udskudte orlov.  

Du kan aftale med din arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov, og aftale det senere end 8 uger efter fødsel. Det kaldes aftale baseret udskydelse. De uger kan du ikke tage med videre til en ny arbejdsgiver. Hvis du ikke afholder dem inden et jobskifte bortfalder de.  

Når du vil afholde den udskudte barsel, skal du varsle det overfor din arbejdsgiver senest 8 uger før første orlovsdag.  

Hvis din bopælskommune får meddelelse om forlængelse i en periode, hvor du modtager løn, vil din løn blive reduceret med det beløb, dagpengene er nedsat. Du kan derfor overveje, om du vil vente med at give din bopælskommune besked om forlængelsen, til lønperioden er udløbet. Dette vil dog medføre en forholdsmæssigt større reduktion af dine resterende dagpenge.  

Forlængelse af barsel  

Du har mulighed for at holde barselsorlov i en længere periode, end den, du kan modtage løn og dagpenge i. F.eks. har hver forælder ret til fravær fra arbejdet i 32 uger, efter barnet er blevet 14 uger. 

Dagpengeperioden kan forlænges med otte eller 14 uger, mod at dagpengene bliver nedsat forholdsmæssigt, så den samlede ydelse i kroner og ører svarer til i alt 52 ugers dagpenge. Hvis I vælger at forlænge orloven, er det en forudsætning, at I ikke udskyder en del af orloven til senere afholdelse. 


Nyheder

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

En radiograf går på pension og tænker tilbage: ”Det har været et privilegium”

Radiograf Rådet har fået nyt formandskab

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

Årets Faglige Forbillede 2023

Robusthedskommissionens anbefalinger kalder på bedre muligheder for at opkvalificere radiografkompetencer

Radiograf Rådets kongres 2023

Radiograf Rådet skal have nyt formandskab

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Interventionsradiograf vil have mere fokus på strålehygiejne

Værd at vide om OK23 Privat

Referat af Radiograf Rådets uddannelsesmøde 20. marts 2023

Hendes mor talte hende fra at droppe ud af radiografuddannelsen. Nu er Mette kåret til årets faglige forbillede 2022

Radiograf Rådet aflyser verdenskongres i Aalborg i 2024

Radiograf Rådet i fælles opråb mod halvering af kandidatuddannelser

Hovedbestyrelsen vælger stedfortrædere for næstformanden frem til kongressen

Radiograf Rådet mener: Bevar store bededag

Charlotte Graungaard Falkvard stopper som formand for Radiograf Rådet

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten