Wave burst

Om Radiograf Rådet

Organisation

Radiograf Rådet er organiseret omkring vores medlemmer, tillidsrepræsentanter, hovedbestyrelse, kongres og studerende.

Formandskabet

Formanden og næstformanden udgør Radiograf Rådets formandskab. Formandskabet vælges for en treårig periode i forbindelse med Radiograf Rådets kongres.

Christian Gøttsch Hansen
Formand

Kathrine Marie Erenskjold
Næstformand

Formandens rolle

Radiograf Rådets formand tegner foreningen udadtil og forestår under ansvar over for hovedbestyrelsen den politiske ledelse af Radiograf Rådet. Formanden leder hovedbestyrelsens møder og er ansvarlig for, at Radiograf Rådet arbejder for at varetage medlemmernes interesser, både de løn-og ansættelsesmæssige som de radiograffaglige interesser, bedst muligt. Formandens opgaver og omfanget af opgaverne tager afsæt i de erfaringer, formanden har, og den betydning Radiograf Rådets hovedbestyrelse og kongres ønsker, formanden skal have.

Radiograf Rådets formand har blandt sine opgaver at varetage den politiske kontakt til Radiograf Rådets tætteste samarbejdspartnere, bl.a. Dansk Sygeplejeråd, Sundhedskartellet og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Desuden varetager formanden sammen med næstformanden den politiske kontakt til Din Sundhedsfaglige A-kasse og FTFa a-kasse.

Radiograf Rådets formand har herudover til opgave at varetage den politiske kontakt til interessenter på de områder Radiograf Rådets medlemmer befinder sig. Det være sig offentlige myndigheder – bl.a. Sundhedsstyrelsen – hospitalsledelser, uddannelses- og forskningsinstitutioner osv. Hvor det af hensyn til varetagelsen af medlemmernes interesser er relevant at engagere sig i nationale og internationale politiske sammenhænge, vil formanden skulle gøre dette.

Radiograf Rådets formand er i enhver henseende Radiograf Rådets primære ansigt udadtil og er Radiograf Rådets typiske kontaktperson i forhold til bl.a. pressen m.fl. Formanden kan med fordel repræsentere organisationen på sociale medier m.v.

Radiograf Rådets formands arbejde for medlemmerne er uden øvre arbejdstid, og indsatsen må forventes at have et betydeligt omfang. Den person, som medlemmerne vælger til posten som formand, vil selvfølgelig blive ført ind i Rådets sager og politikker i det omfang, der er behov for det.

Næstformandens rolle

Radiograf Rådets næstformand tegner foreningen i formandens fravær og er stedfortræder for formanden i formandens fravær. I det daglige indgår næstformanden i et tæt samarbejde med formanden om at drive Radiograf Rådets politiske udvikling. Næstformandens opgaver og omfanget af opgaverne tager afsæt i de erfaringer, næstformanden har, og den betydning Radiograf Rådets hovedbestyrelse og kongres ønsker næstformanden skal have.

Næstformanden varetager sammen med formanden den politiske kontakt til Din Sundhedsfaglige A-kasse og FTFa a-kasse.

Næstformanden bidrager til Radiograf Rådets kontakt til presse og medier i samarbejde med formanden.

Næstformanden supplerer Radiograf Rådets formand i den politiske kontakt til interessenter på de områder, Radiograf Rådets medlemmer befinder sig. Det være sig offentlige myndigheder – bl.a. Sundhedsstyrelsen – hospitalsledelser, uddannelses- og forskningsinstitutioner osv. Hvor det af hensyn til varetagelsen af medlemmernes interesser er relevant at engagere sig i nationale og internationale politiske sammenhænge, vil næstformanden supplere formanden i at skulle gøre dette.

Næstformanden forventes at have en markant rolle i forhold til Radiograf Rådets indre liv, særligt når formanden er optaget af mere udadvendte opgaver.

Radiograf Rådets næstformands arbejde for medlemmerne er uden øvre arbejdstid, og indsatsen må forventes at have et betydeligt omfang. Den person, som medlemmerne vælger til posten som formand, vil selvfølgelig blive ført ind i Rådets sager og politikker i det omfang, der er behov for det.


Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen udgør Radiograf Rådets øverste politiske ledelse og beslutter Radiograf Rådets virksomhed og aktiviteter i overensstemmelse med Radiograf Rådets love og kongressens beslutninger. Hovedbestyrelsen træffer sine beslutninger på møder ledet af Radiograf Rådets formand. Opgaverne rummer bl.a. udvikling og fastlæggelse af Radiograf Rådets politik, organisatoriske og økonomiske spørgsmål, overenskomstspørgsmål og behandling af henvendelser fra medlemmer og andre organisationer.

Hovedbestyrelsen består af to repræsentanter fra hver af de fem regioner i skikkelse af regionsformændene og regionsnæstformændene såvel som formandskabet.

Herudover består hovedbestyrelsen af en repræsentant for Radiograf Rådets ledermedlemmer og en repræsentant for Radiograf Rådets studerendemedlemmer, repræsenteret ved formanden for RSD.


Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanterne er for langt de fleste medlemmer den nærmeste kontakt til Radiograf Rådet.

På arbejdssteder med mindst fem medlemmer kan der vælges en tillidsrepræsentant, som herefter repræsenterer Radiograf Rådet på arbejdsstedet.

Tillidsrepræsentanterne varetager medlemmernes interesser, der hvor vedkommende er valgt og håndterer dermed i udgangspunktet alle lokale spørgsmål, medmindre disse er principielle, eller særlige omstændigheder gør, at de enten skal håndteres på regionalt eller centralt niveau.

Hvem er tillidsrepræsentanterne?

Tillidsrepræsentanterne for Radiograf Rådet findes på en lang række arbejdssteder, og du kan her få et overblik over, hvor der er tillidsrepræsentanter. Er der ikke en tillidsrepræsentant på dit arbejdssted, kan du altid kontakte den relevante regionsformand eller regionsnæstformand. Husk, at det er dit ansættelsessteds beliggenhed, der afgør, hvilken region du tilhører.

Bliv tillidsvalgt

Bliv tillidsrepræsentant

Radiograf Rådets tillidsrepræsentanter vælges af medlemmerne. Som TR vælges man for en 3-årig periode. I 2023 var der nationalt TR-valg. Det næste nationale TR-valg er således i 2026. I forbindelse med TR-valg vælges også en TR-suppleant.

Det sker dog også ofte, at der lokalt vælges nye TR i løbet af den 3-årige periode. Det er eksempelvis tilfældet, hvis en TR ønsker at fratræde. I så fald vil der være lokalt TR-valg for at finde en ny TR.

Som TR bliver du uddannet til at varetage medlemmernes interesser lokalt. Du bliver derfor tilbudt TR-grunduddannelsen og løbende videreuddannelse såvel som et årligt TR-seminar med de øvrige TR.

Kontakt din lokale TR eller FTR for at høre mere om at være TR – eller kontakt Radiograf Rådets forhandlingskonsulenter.


Bliv arbejdsmiljørepræsentant

En arbejdsmiljørepræsentant, AMiR er valgt blandt alle kolleger på arbejdspladsen og har til opgave at medvirke i løsningen af arbejdsmiljøspørgsmål i samarbejde med ledelsen.

Som AMiR er man valgt af og blandt alle medarbejdere i en afdeling eller et arbejdsområde – uanset fagligt tilhørsforhold.

Om at være AMiR

Som AMiR er man en afgørende nøgleperson – f.eks. i forbindelse med psykisk og fysisk arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger (APV), omstruktureringer, nybyggeri, arbejdsskader og ikke mindst i forhold til at sætte fokus på arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

At være AMiR er også en mulighed for at udvikle dig personligt, fagligt og fagorganisatorisk. Gennem din AMiR-uddannelse og -funktion kan du blandt andet opnå kompetencer indenfor:

  • Dialog og samarbejde – blandt andet i relation til kolleger, ledelse og TR, herunder omkring sammenhængen mellem arbejdsmiljø, kerneopgaver og patienttilfredshed
  • Interesseforståelse og – varetagelse – og i relation hertil varetagelse af rådgivning, sparring og forhandling i arbejdsmiljøforhold
  • Strategisk planlægning, problemløsning og forebyggelse – med fokus på arbejdsmiljø
  • Faglig formidling af viden – blandt andet om love, aftaler og regler, der regulerer arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen
  • Konfliktforståelse og -håndtering
Om at blive valgt til AMiR

Du skal have været ansat i minimum seks måneder på din arbejdsplads og være uden ledelsesmæssige beføjelser for at kunne blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant (AMiR).

Har I ikke en AMiR, og har du lyst til at stille op til hvervet – selvom du endnu ikke har været ansat i seks måneder – så er der en mulighed for, at din arbejdsgiver kan dispensere for kravet.

Valgperioden er som udgangspunkt på to år. Det kan dog aftales, at den forlænges til fire år. Genvalg kan finde sted. Man kan ikke frasige sig hvervet i valgperioden. Kolleger kan heller ikke afsætte AMiR, medmindre parterne (arbejdsgiver, AMiR og kollegerne) er enige om det.

Det er arbejdsgiver, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentant(er), men arbejdsgiveren har derudover ikke noget at gøre med selve valghandlingen.

Uddannelse til AMiR

Som AMiR skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse indenfor tre måneder, efter du er blevet valgt.

Derudover er din arbejdsplads forpligtet til at tilbyde yderligere relevant kompetenceudvikling i den periode, du fungerer som AMiR.

Det er din arbejdsgiver, der betaler arbejdsmiljøuddannelsen og skal sørge for tilmelding.

Meddel, når du er blevet AMiR

Når du er blevet valgt som AMiR, skal du selv meddele det til din arbejdsgiver, f.eks. pr. mail til din leder eller arbejdsmiljøenheden/HR.

Din særlige beskyttelse som AMiR i forhold til bl.a. afskedigelse træder i kraft fra dette tidspunkt.

Som medlem af Radiograf Rådet er det også vigtigt, at du anmelder valget til os via kontakt@radiograf.dk. Så har du mulighed for at gøre brug af vores tilbud til dig som arbejdsmiljørepræsentant.


Bliv regionsbestyrelsesmedlem

Radiograf Rådet har en regionsbestyrelse i hver af de fem regioner i Danmark. Alle regionsbestyrelsesformænd- og næstformænd sidder i Radiograf Rådets hovedbstyrelse.

Regionsbestyrelsernes medlemmer vælges på regionernes generalforsamlinger.

Under din region kan du læse mere om, hvornår der er generalforsamling, ligesom du kan finde kontaktoplysninger til regionsbestyrelsesmedlemmerne i din region. Disse kan besvare eventuelle spørgsmål, du skulle have omkring tillidshvervet i en regionsbestyrelse.

Radiografstuderende i Danmark

Radiografstuderende i Danmark (RSD) repræsenterer de radiografstuderende i Radiograf Rådet. Studerendeorganisationen har lokal repræsentation på uddannelsesinstitutionerne, og formanden for RSD sidder i Radiograf Rådets hovedbestyrelse.


Kongres

Kongressen er Radiograf Rådets øverste myndighed. Kongressen mødes hvert tredje år, hvor de overordnede linjer for Radiograf Rådets udvikling de næstkommende tre år fastlægges, og de seneste tre års udvikling evalueres. Konkret munder kongressens arbejde ud i et rammebudget for de kommende tre års aktiviteter, herunder fastlæggelse af størrelsen af Radiograf Rådets kontingent og handlingsprogrammer, samt godkendelse af hovedbestyrelsens beretning for de sidste tre års arbejde, herunder godkendelse af de seneste tre års regnskaber. Andre sager af principiel eller strategisk betydning besluttes også af kongressen.

Hvem er kongressen?

Kongressen består af en række såkaldt delegerede medlemmer. Hvem, der skal være delegerede, besluttes på de fem regionsgeneralforsamlinger, hvilket du kan læse mere om andetsteds på siden. Ud over de delegerede fra regionerne består kongressen af Radiograf Rådets formandskab, repræsentanter for Radiograf Rådets ledermedlemmer samt repræsentanter for Radiograf Rådets studerendemedlemmer.


Lovene

Radiograf Rådet er først og fremmest et medlemsdemokrati. I Radiograf Rådets love beskrives reglerne for foreningens demokratiske processer.

Radiograf Rådets love regulerer de pligter og rettigheder du har, som medlem.

Radiograf Rådet love beskriver hvem der kan blive medlem af foreningen, hvordan man bliver medlem og hvordan man bliver politisk valgt til at repræsentere sine kolleger. Det er også i lovene, at man kan finde beskrivelserne af, hvordan foreningen skal drives og hvad der er tilladt inden for foreningen.


Honorar til politisk valgte

Radiograf Rådets kongres fastlægger principperne for honorering og fratrædelsesordninger for politikere i Radiograf Rådet. Dermed sikres åbenhed og demokratisk beslutningstagen om honorarerne. Her kan du se, hvad de forskellige politiske poster i Radiograf Rådet udløser af honorar.

Formanden

Radiograf Rådets formand er fuldtidsfrikøbt og oppebærer pr. 1. januar 2023 en samlet månedsløn på ca. 60.000 kr. plus et pensionsbidrag på 16,59%. Formanden har adgang til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til en måneds vederlag pr. år efter tiltrædelse – dog maksimalt seks måneders løn.

Næstformanden

Radiograf Rådets næstformand er fuldtidsfrikøbt og oppebærer pr. 1. januar 2023 en samlet månedsløn på ca. 48.000 kr. plus et pensionsbidrag på 16,59%. Næstformanden har adgang til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til en måneds vederlag pr. år efter tiltrædelse – dog maksimalt seks måneders løn.

Regionsbestyrelserne

Radiograf Rådets fem regionale bestyrelser får årligt stillet 44 frikøbshonorarer til rådighed til brug for frikøb af regionsbestyrelsesformænd, regionsnæstformænd og regionsbestyrelsesmedlemmer. Regionsbestyrelserne beslutter selv, hvordan de 44 frikøbshonorarer skal anvendes. De fleste regionsbestyrelser har besluttet, at frikøbshonorarerne skal bruges til frikøb af regionsformændene ca. én dag om ugen til arbejdet for Radiograf Rådets medlemmer i den pågældende region og for arbejdet i og for regionsbestyrelsen. De gennemsnitlige månedlige honorarer til (typisk) regionsformændene udgør kr. 8.954. Regionsformænd, næstformænd og regionsbestyrelsesmedlemmer frikøbes herudover ved deltagelse i hovedbestyrelsesmøder, møder i Radiograf Rådets tillidsrepræsentantudvalg samt møder i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Ved heldagsmøder gives frikøbshonorar på kr. 2.442, mens halvdagsmøder udløser et frikøbshonorar på kr. 1.221.

Formanden for Radiografstuderende i Danmark (RSD)

Radiograf Rådets studerendeorganisation får stillet 24 frikøbshonorarer til rådighed til brug for frikøb af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen for Radiografstuderende i Danmark beslutter selv, hvordan de 24 frikøbshonorarer skal anvendes, men typisk gives samtlige frikøbshonorarer til formanden, som dermed i dag oppebærer et månedligt beløb på kr. 4.884 til honorering af arbejdet med at organisere de radiografstuderende, og iværksætte faglige og sociale aktiviteter for medlemmerne af RSD. Ved deltagelse i kongressen, hovedbestyrelsesmøder, møder i Radiograf Rådets tillidsrepræsentantudvalg samt møder i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ydes der særskilt honorar. Ved heldagsmøder gives honorar på kr. 2.442, mens halvdagsmøder udløser et honorar på kr. 1.221.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”