Region Hovedstaden

Regionsbestyrelsen er nedsat direkte under Radiograf Rådets Hovedbestyrelse og arbejder for medlemmer, der er ansat i Region Hovedstaden.

Radiograf Rådet Region Hovedstadens logo

Medlemmer af regionsbestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne i Radiograf Rådet Region Hovedstaden skal alle være ansat geografisk i Region Hovedstaden. Dog gælder en undtagelse for RSD-repræsentanten, som er studerende på Københavns Professionshøjskole.

Stinne Lausten Munthe-Brun

Stinne Munthe-Brun

Regionsformand

Pt. på barsels til september 2024

stinne.lausten.munthe-brun@regionh.dk

Tlf. 20 74 00 93

Læs mere

Tillidshverv
Medlem af Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelsen Hovedstaden, Tillidsrepræsentant

Stilling og arbejdssted
Radiograf
Herlev og Gentofte Hospital, Herlev

Søren Brogaard

Regionsnæstformand

sbro0006@regionh.dk

Tlf. 20 15 56 58

Katja Hansen

Regionsbestyrelsesmedlem

Katja.hansen.01@regionh.dk

Læs mere

Stilling og arbejdssted
Radiograf, Rigshospitalet

Helle Hansen

Regionsbestyrelsesmedlem


helle.lilly.hornbaek.hansen@regionh.dk


Ditte Moseholm

Regionsbestyrelsesmedlem


ditte.moseholm.olsen@regionh.dk

Frederik Hartmann

Regionsbestyrelsesmedlem


frederik.hartmann.christensen@regionh.dk

Vakant

RSD-medlem
Om regionsbestyrelsen

Er du medlem af Radiograf Rådet og ansat i Region Hovedstaden, varetager Region Hovedstadens regionsbestyrelse dine faglige og løn-, ansættelses- og uddannelsesmæssige samt organisatoriske interesser.

Regionsbestyrelsen i Radiograf Rådet Region Hovedstaden består af 1 formand, 2 næstformænd, 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 studerende repræsentant, RSD (Radiografstuderende Danmark).

Medlemmerne af regionsbestyrelsen vælges på Radiograf Rådet Region Hovedstadens generalforsamling, som afholdes hvert tredje år.

Alle aktive medlemmer af Radiograf Rådet Region Hovedstaden kan opstille til bestyrelsen, og alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.


Ressourcer

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde? Find nedenfor nødvendige dokumenter og informationer, der hjælper dig med at forstå bestyrelsens arbejde.

Regionsgeneralforsamlinger

Alle regioner afholder ordinær regionsgeneralforsamling i perioden 1. marts – 15. april, hvert tredje år, med år 2006 som udgangspunkt.

Herunder kan du se beretning/præsentation og referat fra regionens seneste generalforsamlinger.

Regnskab
Delegerede

Radiograf Rådet Region Hovedstaden har 21 stemmeberettiget (delegerede) og tilsvarende suppleanter til Radiograf Rådets landsdækkende kongres.

Alle medlemmer af Radiograf Rådet kan deltage på kongressen, men kun de delegerede har stemmeret.

Radiograf Rådet Region Hovedstaden har valg til delegerede – og suppleantposter – på den regionale generalforsamling som afholdes hvert tredje år.

Der kan dog udskrives valg uden om generalforsamlingen ved ledige poster iht. Radiograf Rådets Love §12

Forretningsorden

Regionsbestyrelsen fastsætter til enhver tid selv sin forretningsorden under hensyntagen til Radiograf Rådets love og overordnede politikker. Forretningsordenen er godkendt juni 2019.

Formål

Regionsbestyrelsens formål er at samle medlemmer af Radiograf Rådet i Region Hovedstaden og varetage medlemmernes faglige, løn- og ansættelsesmæssige, uddannelsesmæssige samt organisatoriske interesser.

Dette søges opnået ved at:

 • Til enhver tid søge kontakt med de organisationer, der i samarbejde med regionsbestyrelsen kan hjælpe radiograferne til de bedst mulige lønninger samt arbejds- og ansættelsesforhold
 • I videst muligt omfang planlægge faglige såvel som sociale arrangementer
Medlemmer

Medlemmerne af Radiograf Rådet Region Hovedstaden udgøres af medlemmer i Radiograf Rådet med tilknytning til Region Hovedstaden.

Regionsbestyrelsens sammensætning

Regionsbestyrelsen er sammensat af:

 • 1. regionsformand.
 • 1. regionsnæstformand
 • 5 bestyrelsesmedlemmer
 • 1 studerende (RSD)

Suppleanter indkaldes efter regionsgeneralforsamlingens prioriterede rækkefølge og er stemmeberettigede.

Formand og næstformanden er repræsenteret i Radiograf Rådets hovedbestyrelse.

Regionsbestyrelsesmedlemmerne indtræder som suppleanter, efter regionsgeneralforsamlingens prioriterede rækkefølge.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten formand eller næstformand plus mindst tre af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed vil formandens stemme være afgørende for udfaldet. Hvis overstående ikke kan opfyldes, kan formanden sende sagen til afstemning i regionsbestyrelsen via mail.

Møder

Bestyrelsen mødes seks gange årligt. Her drøftes sager til Radiograf Rådets Hovedbestyrelse. To af disse møder ligger i dagtimerne, hvor bestyrelsen ydes tabt arbejdsfortjeneste. De resterende møder planlægges om eftermiddagen i bestyrelsens fritid uden honorering. Kost under møderne og transport til/fra møderne dækkes af Radiograf Rådet Region Hovedstaden.

Der planlægges afholdelse af op til otte møder årligt. Desuden er der mulighed for at afholde heldagsmøder, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, og økonomien tillader dette.

Møderne afholdes i Radiograf Rådets lokaler og søges afholdt indenfor syv dage før hovedbestyrelsesmøderne.

En uge før regionsbestyrelsesmødet indkalder regionsformanden bestyrelsesmedlemmerne (kan uddelegeres).

Budget

Regionens budget fra det foregående år lukkes altid d.10. januar.

Dagsordenen skal indeholde disse faste punkter, inkl. forventet tidshorisont:

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Prioritering og godkendelse af dagsordenen, herunder emner eventuelt
 • Orientering fra formanden
 • Orientering fra RSD
 • Økonomi
 • Gennemgang af HB-materiale
 • Eventuelt
 • Punkter til fremtidige møder

Der er én uges frist til at indsende eventuelle rettelser til referatet. Derefter offentliggøres referatet for regionens medlemmer.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder, hvis dette findes nødvendigt.

Indkaldes der til ekstraordinært møde, kræver dette opbakning fra mindst halvdelen af bestyrelsen og skal ske med motiveret dagsorden.

Regionsgeneralforsamling

Regionsgeneralforsamling Regionsgeneralforsamling afholdes i henhold til Radiograf Rådets vedtægter.

Logo
Radiograf Rådet Region Hovedstadens logo
Årshjul

Årshjulet følger ikke kun kalenderåret, men også kongresrotationen i Radiograf Rådet.

Derfor ændrer årshjulet sig over den 3-årige kongresperiode og udgøres af tre hjul – ét for hvert år.

Første årshjul – generalforsamlingsår
Andet årshjul – mellemåret
Tredje årshjul – kongresår
Afregningsblanket

Når du har været til et møde eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til honorar eller tabt arbejdsfortjeneste, skal du udfylde en afregningsblanket.

Du skal udfylde alle felter og sende den til jeanette@radiograf.dk.

Har du yderligere udlæg i form af kørsel, småfornødenheder, flybillet m.v., skal afregningen ske ved brug af zExpense.

Afregning i zExpense

Når du har været til et møde, et kursus eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til Radiograf Rådets rejseregler, skal du foretage din afregning elektronisk via zExpense.dk og eller benytte app’en zExpense.

Før du kan benytte zExpense, skal du oprettes som bruger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til jeanette@radiograf.dk.

Log ind

Du skal logge ind via hjemmesiden www.zexpense.dk

Første gang du logger ind, skal du indtaste den mail, som du benytter hos Radiograf Rådet. Herefter indtaster du kodeord ”123456” og klikker på Login. Du kan nu ændre din adgangskode til din egen private.

Når du har oprettet et nyt kodeord, skal du fremadrettet logge ind med dette på forsiden af zExpense.dk

zExpense-app på din telefon

zExpense app’en kan installeres på alle smartphones. Vi understøtter iPhone, android og windows- telefoner. Sådan installeres zExpense på din smartphone:

 • Åbn ”App Store” (iOS) eller ”Google Play” (Android) eller ”Store” (Windows phone), alt efter hvilken type telefon du bruger
 • Søg på ”zExpense”
 • Tryk på ”Installer”
 • For at anvende app’en skal du logge ind med e-mail og password, som duogså anvender til www.zexpense.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål til zExpense kan rettes til sekretær Jeanette Fischer, jeanette@radiograf.dk.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”