Wave burst

Region Nordjylland

Regionsbestyrelsen er nedsat direkte under Radiograf Rådets Hovedbestyrelse og arbejder for medlemmer, der er ansat i Region Nordjylland.

Medlemmer af regionsbestyrelsen

Her kan du se, hvem bestyrelsesmedlemmerne er og hvordan du kan kontakte dem.

Susanne Kornbeck Thomsen, Region Nordjylland

Susanne Kornbeck Thomsen

Regionsformand

skt@rn.dk

Læs mere

Arbejdssted
Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord

Kristine Dietz Toppenberg-Christensen

Regionsbestyrelsesmedlem

krich@rn.dk

Læs mere

Arbejdssted
Aalborg Universitetshospital, Farsø

Karina Baadsgaard Christensen

Regionsbestyrelsesmedlem

kbc@rn.dk

Læs mere

Arbejdssted
Aalborg Universitetshospital

Johan Tandrup Kensler

Regionsnæstformand

 jotak@rn.dk

Læs mere

Arbejdssted
Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd

Anders Juul Pedersen

Regionsbestyrelsesmedlem

anders.p@rn.dk

Læs mere

Arbejdssted
Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd

Joanna Strozik

Regionsbestyrelsesmedlem

Camilla Holmberg Bahnsen

Regionsbestyrelsesmedlem

caho@ucn.dk

Læs mere

Arbejdssted
Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn

Suppleanter
Elisabeth Jensen
Pia Grennerod
Marianne Schmidt Madsen
Anita Sander
Thomas Hessellund

Delegerede
Susanne Kornbeck Thomsen
Kristine Dietz Toppenberg-Christensen
Karina Christensen
Johan Kensler
Anders Pedersen
Joanna Strozik
Camilla Bahnsen
Elisabeth Jensen

Suppleanter for delegerede
Pia Grennerod
Marianne Schmidt Madsen
Anita Sander
Thomas Hessellund


Om regionsbestyrelsen

Regionsbestyrelsen i Region Nordjylland består af formand, næstformand, 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 repræsentant for RSD. Regionsbestyrelsen vælges på den regionale generalforsamling, som afholdes hvert 3. år.

Regionsbestyrelsesformanden er medlem af Radiograf Rådets hovedbestyrelse (i daglig tale HB), og regionsbestyrelsen afholder møder (RB-møder), som knytter sig til HB-møderne. Dagsordenen for HB-mødet gennemgås, og der kommenteres på, hvilke synspunkter regionen, via regionsformanden, vil fremlægge til hovedbestyrelsen under mødets punkter. Der afholdes i løbet af et år ca. 6 HB-møder, og samme antal RB-møder. Desuden behandles punkter, som har interesse for regionens medlemmer.

Referater lægges på hjemmesiden, og kan læses af alle medlemmer af Radiograf Rådet med login.

Regionsbestyrelsen tilstræber at arrangere mindst et socialt og et fagligt medlemsarrangement om året, foruden at arrangere deltagelse i den årlige fejring af 1. Maj. Regionsbestyrelsen har desuden støttet medlemmernes deltagelse i DHL Stafetten de seneste år, som har været godt besøgt.

Alle regionsbestyrelsesmedlemmer er automatisk delegerede for Radiograf Rådet, hvilket giver stemmeret ved Radiograf Rådets kongresser.


Ressourcer

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde? Find nedenfor nødvendige dokumenter og informationer, der hjælper dig med at forstå bestyrelsens arbejde.

Forretningsorden

Forretningsordenen revideres hvert 3. år ved første møde efter generalforsamlingen.
Godkendt d. 16/5-2023.

Formål

Vores formål er at samle medlemmer af Radiograf Rådet i Region Nordjylland til faglige og sociale arrangementer. Regionsbestyrelsen (RB) arbejder som støtte og samarbejdspartner til Region Nordjyllands formandskab, for at disse kan varetage de nordjyske medlemmers interesser i Hovedbestyrelsen (HB).

Regionsbestyrelsens sammensætning

Regionsbestyrelsen er sammensat af:

 • 1 regionsformand
 • 1 regionsnæstformand
 • 5 bestyrelsesmedlemmer
 • 1 studerende
 • 5 suppleanter
Arbejdsopgaver og bestyrelse

Formandens opgaver
Formanden leder bestyrelsens arbejde og repræsenterer Radiograf Rådet udadtil i forhold til medlemmer. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder senest en uge før mødet. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for mødet. HB-dagsorden eftersendes på anden mail.

Formanden indkalder Tillidsrepræsentanter (TR) til TR-netværksmøder (1-2 gange om året). Formanden deltager i HB-møder. Formanden har ansvaret for RBs økonomi og fremlæggelse heraf til hvert møde. Formanden samarbejder med andre faglige organisationer på regionalt plan.

Næstformandens opgaver
Næstformanden overtager formandens ledelsesopgaver under formandens fravær eller sygdom, indtil formanden er tilbage, eller der kan vælges en ny formand. Næstformanden deltager i HB-møder.

RB-medlemmernes opgaver
Det er RB-medlemmernes opgave at bringe aktuelle sager til drøftelse ved RB-møder. RB-medlemmerne samarbejder med formandskabet om at arrangere sociale og faglige arrangementer til regionens medlemmer. RB-medlemmerne kvalificerer formandskabet til HB-møder.

Suppleanternes opgaver
Suppleanter der deltager ved RB-møder har samme opgaver som RB-medlemmerne.

Samarbejdsforventninger

RB-medlemmer
Det forventes at RB-medlemmer melder afbud til RB-møder så tidligt som muligt og helst 14 dage i forvejen. Dette med forbehold for sygdom. Ved afbud indkalder formanden suppleanter. Det forventes at RB-medlemmer er deltagende og i denne forstand læser referater og dagsordener fra RB og HB.

Suppleanter
5 RB-suppleanter – rækkefølge bestemmes ved antal stemmer ved valg. 2 RB møder om året hvor suppleanter deltager (april/maj og september) Det forventes at 1. suppleant forbereder sig til deltagelse til RB-møder.

RB-møderne
RB-møder er fortrinsvis fysiske og afholdes i Aalborg fra kl. 16.00 og varer 2 timer medmindre andet er aftalt. Bestyrelsen afholder ca. 8 møder årligt i kadence med HB-møderne og er som udgangspunkt lukkede for øvrige medlemmer.

Der udpeges en referent til hver valgperiode. Referenten kan ikke være ordstyrer. Ordstyrerposten går på skift. Hvis man ikke ønsker at være ordstyrer, meldes dette til formanden på forhånd. I tilfælde af forfald af referent og ordstyrer, udpeges en anden fra bestyrelsen.

Indkaldelse og dagsordenen udsendes senest en uge før mødet. Alle bestyrelsesmedlemmer kan komme med ønsker til dagsordenen. Det skal dog være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Formanden fastsætter selv den endelige dagsorden. Dagsordenen skal som minimum indeholde:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Gensidig orientering (kort og præcis)
 3. Bemærkninger til referatet fra foregående møde
 4. Regionens regnskab
 5. Bemærkninger til HB-referat
 6. Gennemgang af HB-dagsorden
 7. Medlemsarrangementer
 8. Næste møde
 9. Eventuelt
 10. Evaluering af mødet

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Heraf skal formand eller næstformand for bestyrelsen være til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme udslagsgivende.

Fraværende bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret, men kan via formanden fremkomme med deres holdninger til dagsordenen.

Referat udsendes senest 14 dage efter mødet. Endelig godkendelse sker via mail. Dagsorden, mødedeltagere samt de fraværende indføres i referatet.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder

Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder af formanden eller på anbefaling af bestyrelsesmedlemmerne. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. Ekstraordinære møder vil fortrinsvis foregå via Teams.

Honorering

Der ydes ingen honorering til bestyrelsesmedlemmer ved RB-møder. Der gives kørselsgodtgørelse ved kørsel udover almindelig arbejdskørsel.

Ansvar og pligter

Medlemmerne af bestyrelsen har tavshedspligt om de punkter der ikke føres til referat.

Det påhviler det enkelte medlem af bestyrelsen at være opmærksom på habilitetsregler, således der ikke er tvivl om beslutningsgrundlaget for en given beslutning.

Referater

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde?

I referaterne kan du læse de drøftelser samt beslutninger, som har fundet sted i bestyrelsen. Referaterne lægges ud i pdf-format.

Regionsgeneralforsamlinger

Alle regioner afholder ordinær regionsgeneralforsamling i perioden 1. marts – 15. april, hvert tredje år, med år 2006 som udgangspunkt.

Herunder kan du se beretning/præsentation og referat fra regionens seneste generalforsamlinger.

Regnskab

Regnskab Region Nordjylland 2021-2022-2023

Afregningsblanket

Når du har været til et møde eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til honorar eller tabt arbejdsfortjeneste, skal du udfylde en afregningsblanket.

Du skal udfylde alle felter og sende den til jeanette@radiograf.dk.

Har du yderligere udlæg i form af kørsel, småfornødenheder, flybillet m.v., skal afregningen ske ved brug af zExpense.

Afregning i zExpense

Når du har været til et møde, et kursus eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til Radiograf Rådets rejseregler, skal du foretage din afregning elektronisk via zExpense.dk og eller benytte app’en zExpense.

Før du kan benytte zExpense, skal du oprettes som bruger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til jeanette@radiograf.dk.

Log ind

Du skal logge ind via hjemmesiden www.zexpense.dk

Første gang du logger ind, skal du indtaste den mail, som du benytter hos Radiograf Rådet. Herefter indtaster du kodeord ”123456” og klikker på Login. Du kan nu ændre din adgangskode til din egen private.

Når du har oprettet et nyt kodeord, skal du fremadrettet logge ind med dette på forsiden af zExpense.dk

zExpense-app på din telefon

zExpense app’en kan installeres på alle smartphones. Vi understøtter iPhone, android og windows- telefoner. Sådan installeres zExpense på din smartphone:

 • Åbn ”App Store” (iOS) eller ”Google Play” (Android) eller ”Store” (Windows phone), alt efter hvilken type telefon du bruger
 • Søg på ”zExpense”
 • Tryk på ”Installer”
 • For at anvende app’en skal du logge ind med e-mail og password, som duogså anvender til www.zexpense.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål til zExpense kan rettes til sekretær Jeanette Fischer, jeanette@radiograf.dk.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”