Wave burst

29. juni 2023

Radiograf Rådet skal have nyt formandskab

Radiograf Rådets mangeårige formand Charlotte Graungaard Falkvard er stoppet, og næstformand Christian Gøttsch Hansen er konstitueret som formand. Derfor skal Radiograf Rådet have et nyt formandskab, som – hvis der er flere kandidater til posterne – skal findes ved en urafstemning blandt alle Radiograf Rådets medlemmer.

Urafstemningen er planlagt til at finde sted fra 29. september 2023 og frem til, at Radiograf Rådets kongres finder sted den 28. oktober 2023. Her præsenteres den nye formand og næstformand – tilsammen formandskabet. Formandskabet vælges for en treårig periode.

Urafstemningen er planlagt til at finde sted fra 29. september 2023 og frem til, at Radiograf Rådets kongres finder sted den 28. oktober 2023. Her præsenteres den nye formand og næstformand – tilsammen formandskabet. Formandskabet vælges for en treårig periode.

Fristen for at stille op som formand eller næstformand er den 5. august 2023 kl. 12.00.

Hvis du ønsker at opstille som enten formand eller næstformand, skal du inden fristens udløb meddele dette skriftlig pr. mail til Radiograf Rådets sekretariatschef Christian Strøm, stroem@radiograf.dk.

Alle medlemmer af Radiograf Rådet, med undtagelse af interessemedlemmer, studerende og seniorer, kan stille op.

Formand

Radiograf Rådets formand tegner foreningen udadtil og forestår under ansvar over for hovedbestyrelsen den politiske ledelse af Radiograf Rådet. Formanden leder hovedbestyrelsens møder og er ansvarlig for, at Radiograf Rådet arbejder for at varetage medlemmernes interesser, både de løn- og ansættelsesmæssige som de radiograffaglige interesser, bedst muligt.

Formandens opgaver og omfanget af opgaverne tager afsæt i de erfaringer, formanden har, og den betydning Radiograf Rådets hovedbestyrelse og kongres ønsker, formanden skal have.

Radiograf Rådets formand har blandt sine opgaver at varetage den politiske kontakt til Radiograf Rådets tætteste samarbejdspartnere, bl.a. Dansk Sygeplejeråd, Sundhedskartellet og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Desuden varetager formanden sammen med næstformanden den politiske kontakt til Din Sundhedsfaglige A-kasse og FTFA. Radiograf Rådets formand har herudover til opgave at varetage den politiske kontakt til interessenter på de områder Radiograf Rådets medlemmer befinder sig. Det være sig offentlige myndigheder – bl.a. Sundhedsstyrelsen – hospitalsledelser, uddannelses- og forskningsinstitutioner osv.

Hvor det af hensyn til varetagelsen af medlemmernes interesser er relevant at engagere sig i nationale og internationale politiske sammenhænge, vil formanden skulle gøre dette.

Radiograf Rådets formand er i enhver henseende Radiograf Rådets primære ansigt udadtil og er Radiograf Rådets typiske kontaktperson i forhold til bl.a. pressen m.fl. Formanden kan med fordel repræsentere organisationen på sociale medier m.v.

Radiograf Rådets formands arbejde for medlemmerne er uden øvre arbejdstid, og indsatsen må forventes at have et betydeligt omfang. Den person, som medlemmerne vælger til posten som formand, vil selvfølgelig blive ført ind i Rådets sager og politikker i det omfang, der er behov for det.

Næstformand

Radiograf Rådets næstformand tegner foreningen i formandens fravær og er stedfortræder for formanden i formandens fravær.

I det daglige indgår næstformanden i et tæt samarbejde med formanden om at drive Radiograf Rådets politiske udvikling. Næstformandens opgaver og omfanget af opgaverne tager afsæt i de erfaringer, næstformanden har, og den betydning Radiograf Rådets hovedbestyrelse og kongres ønsker næstformanden skal have.

Arbejdsdeling

Den konkrete arbejdsdeling mellem formand og næstformand aftales i formandskabet og præsenteres for hovedbestyrelsen.

Er du interesseret i at stille op som formand eller næstformand, men har uafklarede spørgsmål i den forbindelse, kan du fortroligt henvende dig til sekretariatschef Christian Strøm på stroem@radiograf.dk eller telefon 30 50 71 42.

Næstformanden varetager sammen med formanden den politiske kontakt til Din Sundhedsfaglige A-kasse og FTFA. Næstformanden bidrager til Radiograf Rådets kontakt til presse og medier i samarbejde med formanden.

Næstformanden supplerer Radiograf Rådets formand i den politiske kontakt til interessenter på de områder, Radiograf Rådets medlemmer befinder sig. Det være sig offentlige myndigheder – bl.a. Sundhedsstyrelsen – hospitalsledelser, uddannelses- og forskningsinstitutioner osv. Hvor det af hensyn til varetagelsen af medlemmernes interesser er relevant at engagere sig i nationale og internationale politiske sammenhænge, vil næstformanden supplere formanden i at skulle gøre dette.

Næstformanden forventes at have en markant rolle i forhold til Radiograf Rådets indre liv, særligt når formanden er optaget af mere udadvendte opgaver. Radiograf Rådets næstformands arbejde for medlemmerne er uden øvre arbejdstid, og indsatsen må forventes at have et betydeligt omfang. Den person, som medlemmerne vælger til posten som formand, vil selvfølgelig blive ført ind i Rådets sager og politikker i det omfang, der er behov for det.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”