Wave burst

Om Radiograf Rådet

Samarbejder

Radiograf Rådet arbejder tæt sammen med en række andre faglige organisationer i Danmark og internationalt. Særligt tæt er samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd.

Internationalt samarbejde

Megen udvikling og uddannelse inden for radiografien foregår internationalt. Derfor er Radiograf Rådet stærkt internationalt engageret.

Hvis man ikke deltager på kongresser eller i nogle de mange undervisnings- eller politiske webinarer, mærker man som radiograf umiddelbart ikke meget til det internationale arbejde, men der ligger mange muligheder for danske radiografer og radiografstuderende.

Undersøgelser og forskningsprojekter formidles til og fra medlemmer og resultaterne videreføres til rapporter og anbefalinger som Radiograf Rådet, politikere og ledere medtænker i det politiske og ledelsesmæssige arbejde. Der er dansk deltagelse i mange af projekterne, hvor mange af vores dygtige danske radiografer f.eks. indgår i expert-netværk i internationalt samarbejde.

Det store internationale engagement skaber en balance mellem at have direkte fordele af samarbejdsfladerne og det at give til samarbejdsfladerne. Det handler altså ikke alene om at få, men også om at give til professionen på verdensplan.

Radiograf Rådet er medlem af en række internationale faglige sammenslutninger. Fælles for dem er radiografer og radiografien.

NSR (Nordic Society of Radiographers)

Danmark har, sammen med Finland, Sverige, Norge og Island etableret en formel samarbejdsaftale, da der er mange lighedspunkter i samfundsmæssigt og kulturelt. 

I NSR arbejdes der politisk og fagligt som kan anvendes nationalt eller videre i fællesskabet med EFRS eller ISRRT.

I NSR arbejdes der blandt andet med understøttelse af forskning og udvikling samt uddannelse, herunder MRE-sikkerhed og CPD (Continuos Professionel Development) og fælles kurser og uddannelsestilbud.

NSR er med i samarbejdet om Nordisk Kongres, der afholdes hvert andet år.  Placeringen og afviklingen går på skift mellem medlemslandene. Der afholdes et fælles årligt møde i NSR der normalt placeres i forbindelse med andre arrangementer.

Danmark repræsenteres i NSR af fagchef Claus Brix.

EFRS (European Federation of Radiographers Societies)

EFRS er det europæiske fællesskab af radiografer. Et af hovedemnerne i EFRS er harmonisering og udvikling af radiografien i Europa, hvor EFRS løbende udarbejder fælles standarder til vejledning og politisk arbejde.

EFRS gennemfører løbende undersøgelser af bl.a. uddannelsesniveau, politik og arbejdsforhold på tværs af landegrænserne i Europa og udgiver publikationer.

EFRS samarbejder bl.a. med ESR (European Society of Radiology) og ESTRO og er med i samarbejdet med ESR om at udvikle tilbud for radiografer.

EFRS har etableret en Educational Wing som varetager uddannelsesinstitutionernes interesse i EFRS.

EFRS afholder 1 årligt møde for medlemslandene.

Radiograf Rådet er medlem af EFRS og repræsenteres af fagchef Claus Brix. 

ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological Technologists)

ISRRT varetager radiografernes fællesskab på verdensplan.

ISRRT arbejder politisk for udvikling og udveksling af viden og forskning globalt og støtter radiografien i udviklingslandene. Hvert andet år afholder ISRRT Verdenskongres som afvikles på skift i medlemslande der byder ind.

ISRRT arbejder bl.a. sammen med WHO (World Health Organization), ISR (International Society of Radiologists), IAEA (International Atomic Energy Agency), ECR (European Congress of Radiology), IRQN (The International Radiology Quality Network), RSNA (Radiological Society of North America) samt EFRS (European Federation Radiography Societies).

Radiograf Rådet er med I ISRRT da vi her kan være med til at præge radiografien internationalt og drage fordel af netværket som ISRRT tilbyder.  

 Danmark er i ISRRT repræsenteret af fagchef Claus Brix (Council member).

ESTRO (The European Society for Radiotherapy and Oncology)

ESTRO er den europæiske organisation for professioner der arbejder med stråleterapi deriblandt radiografer, eller RTTs som er den internationale betegnelse.

Radiograf Rådet har tegnet et kollektivt medlemskab for vores medlemmer som gennem dette kan få benefits som f.eks. adgang til publikationer og nedsatte priser på nogle af ESTROs arrangementer.

Hvis du arbejder som radiograf på terapiområdet og ønsker at være med i vores tilbud om gratis medlemskab af ESTRO, skal du skrive til claus@radiograf.dk med navn, stilling og arbejdssted. Herefter opretter vi dig som medlem, hvorefter du kan få de fordele medlemskabet af ESTRO giver. 

 Radiograf Rådet repræsenteres til ESTRO møder af Afdelingsradiograf Peter Quistgaard fra AUH.


Samarbejdsaftale med DSR

Radiograf Rådet har et særligt tæt samarbejde med Dansk Sygeplejeråd. Allerede kort efter Radiograf Rådets stiftelse i 1971 indledtes samarbejdet mellem Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd, og samarbejdet er udbygget siden.

I dag arbejder de to organisationer tæt sammen om overenskomstforhold og medlemmernes ansættelsesmæssige vilkår, og arbejdet foregår både centralt og helt ude på arbejdspladserne, hvor der mange steder er et meget tæt samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne for de to organisationer. Også på sekretariatsniveau foregår der et tæt samarbejde om visse administrative sager.

Sundhedskartellet

Radiograf Rådet er medlem af Sundhedskartellet. Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for små 90.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren.

Medlemmerne af Sundhedskartellet er foruden Radiograf Rådet: Dansk Sygeplejeråd, Kost- og Ernæringsforbundet, Danske Bioanalytikere, Farmakonomforeningen, Danske Tandplejere, Danske Fodterapeuter og Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Sundhedskartellet har til formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på forhandlings- og aftaleretlige forhold for ansatte i kommuner og regioner. Sundhedskartellet kan beslutte fælles indsatser, hvor de tilsluttede organisationer har generelle fælles interesser til gavn for medlemmer i social- og sundhedssektoren.

Sundhedskartellet er en del af et forhandlingssamarbejde ved overenskomstforhandlinger, Forhandlingsfællesskabet, som du kan læse om nedenfor.

Forhandlingsfællesskabet

Radiograf Rådet udgør sammen med 50 andre faglige organisationer Forhandlingsfællesskabet.  Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre fællesskabets organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår. I alt repræsenterer organisationerne i Forhandlingsfællesskabet omkring 565.000 medlemmer.

Forhandlingsfællesskabet forhandler med de kommunale og regionale arbejdsgivere om blandt andet generelle lønforhold, barsel, ferie, socialt kapitel samt medindflydelse og medbestemmelse.

Forhandlingsfællesskabet og de kommunale og regionale arbejdsgivere iværksætter desuden personalepolitiske og overenskomstmæssige samarbejdsprojekter som opfølgning på bl.a. overenskomstforhandlinger.

Løn- og ansættelsesvilkårene for Radiograf Rådets medlemmer ansat i region eller kommune er fastsat efter forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og de regionale og kommunale arbejdsgivere, hvor Radiograf Rådet via Radiograf Rådets medlemskab af Sundhedskartellet varetager radiografernes interesser i forhandlingerne.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Radiograf Rådet er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. FH er den ene af tre hovedorganisationer i Danmark, hvorunder de klassiske og overenskomstansvarlige fagforeninger er organiseret. FH er med sine 65 medlemsorganisationer/-fagforeninger langt den største, og tilsammen repræsenteres knap 1,3 mio. lønmodtagere af de 65 organisationer. De andre hovedorganisationer er Akademikerne (AC) som primært repræsenterer organisationer, der organiserer akademikere, mens Ledernes Hovedorganisation (LH) repræsenterer ledere organiseret i Ledernes fagforeninger.

FH er opdelt i 17 sektioner, og i flere af disse sektioner er repræsentanter fra Radiograf Rådets regioner aktive. I FH- sektionerne mødes repræsentanter fra principielt alle FHs medlemsorganisationer til drøftelser af de regionale og lokale arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøforhold for bl.a. i fællesskab at kunne varetage medlemmernes interesser bedre på det regionale/lokale niveau. I det centrale FH arbejdes bl.a. med bredere politisk medlemsinteressevaretagelse og konfliktløsning. Radiograf Rådets formand er delegeret til FHs kongres, mens Radiograf Rådets næstformand repræsenterer Radiograf Rådet i FHs hovedbestyrelse.


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler