Wave burst

Specialer og specialistfunktioner

Som radiograf har du jobmuligheder indenfor forskellige specialer. Derudover kan du varetage en række specialistfunktioner – fra superbruger til strålebeskyttelseskoordinator og meget andet imellem.

Specialer

Under uddannelsen til radiograf, vælges et speciale under den sidste del af studiet.

På uddannelsen udbydes specialerne nuklearmedicin, radiologisk billeddannelse og stråleterapi.

Valget af speciale under uddannelsen udelukker dog ikke muligheden for at arbejde indenfor de øvrige specialer.

Herunder kan du læse mere om nogle af de øvrige specialeområder, man som radiograf kan arbejde indenfor.

Mammografi

Som radiograf i mammografien beskæftiger man sig både med mammografiscreeningen og klinisk mammografi.

Der er mange krav til personalet, der arbejder i mammografispecialet, og der er i høj grad fokus på at opnå den bedste billedkvalitet. Af denne årsag foretages der også hyppige, individuelle audits med fokus billedkvalitet.

I mammografien kan der gøres brug af både mammomat og MR.

Sonografi

I sonografien arbejdes der med ultralydsdiagnostik.

Andre faggrupper såsom sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre arbejder også med ultralyd, men flere radiografer bevæger sig i disse år ind i sonografien.

Flere radiografer er derfor også engageret i Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS).

Beskrivende radiograf

Som beskrivende radiograf beskriver man knogler i f.eks. det axiale og perifere skelet og evt. også nogle CT- og MR-undersøgelser.

Flere specialer – få vejledning om mulighederne

Udover ovennævnte eksempler er der mulighed for at blive specialist i en mængde andre områder som for eksempel traume, børn, intervention, neurologi, MR, CT og retsmedicin – og der kommer flere til løbende.

Radiograf Rådet kan vejlede dig omkring de forskellige muligheder.

Kontakt fagchef Claus Brix:
claus@radiograf.dk
Tlf. 53 37 38 06

Specialistfunktioner

Radiografens profession har gennem årene udviklet sig, og det betyder, at der stilles større og større krav til jobbet. Man kan ikke være god til alle ting, og derfor er der opstået mange specialområder for at sikre kvaliteten og sikkerheden.

Herunder er eksempler på forskellige funktions- og specialområder

Superbruger

Superbruger er en radiograf, der er specialist i et snævert område – det kan være et teknisk område, et bestemt apparatur eller arbejdsmetode. Således er der radiografer, der f.eks. er superbrugere i CT eller MR.

Som superbruger er man typisk en central vidensperson på afdeling, og man kan f.eks. have ansvar for opsætning af protokoller og oplæring af personale såvel som undervisning af studerende.

Kvalitetskoordinator

Kvalitetskoordinator er en radiograf der, sammen med en fysiker, er ansvarlig for, at strålingssikkerheden og kvaliteten af arbejdet i et større område eller i en region er i overensstemmelse med lovgivningen og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Som kvalitetskoordinator er man således med til at varetage og udvikle kvalitetsarbejdet, ofte på et projekt- og databaseret grundlag.

Strålebeskyttelseskoordinator

Strålebeskyttelseskoordinator er en radiograf på et hospital, der arbejder med at sikre kvalitetskoordinatorens arbejde lokalt. Som strålebeskyttelseskoordinator indgår man altså i det overordnede arbejde med kvalitetssikring.

Strålebeskyttelseskoordinatorens opgaver er beskrevet i strålebeskyttelsesbekendtgørelsen nr. 669. Derudover kan man som strålebeskyttelseskoordinator beskæftige sig med UTH’er, vejledning og rådgivning, udarbejdelse af informationsmateriale og meget andet.

Klinisk vejleder og uddannelsesansvarlig

Som radiograf har du også mulighed for at varetage specialistfunktioner i forhold til de radiografstuderende i klinikken. Det kan du blandt andet som klinisk vejleder og klinisk uddannelsesansvarlig.

Funktionerne sørger for at støtte studerende i den kliniske del af radiografuddannelsen. Denne understøttelse kan blandt andet bestå af vejledning, undervisning, workshops og pædagogiske øvelser.

Som klinisk vejleder vil man typisk varetage vejlederrollen samtidig med en radiograffunktion.

Som klinisk uddannelsesansvarlig vil der ofte være tale om en fuldtidsbeskæftigelse, hvor man har ansvar for at tilrettelægge de studerendes kliniske undervisning (ofte regionalt eller på flere matrikler) og koordinere med de kliniske vejledere.

RIS/PACS-ansvarlig

RIS/PACS-ansvarlig/administrator er en radiograf, der arbejder med de IT-systemer, der sørger for at sende de meget tunge billeddata rundt sammen med patientdata.

Som RIS/PACS-ansvarlig/administrator varetager man typisk vedligeholdelse, udvikling og fejlrettelse i systemerne, ligesom man ofte vil være involveret i undervisning og supervision såvel som udarbejdelse og opdatering af instruksmaterialer.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”