Wave burst

Forsknings- og publiceringsfonden

Forsknings- og publiceringsfonden giver blandt andet tilskud til ph.d,-forløb og publicering af videnskabelige artikler. Her finder du gældende betingelser for ansøgning og skriftlig evaluering.

Forsknings- og publiceringsfonden er i kraft af § 30 i Radiograf Rådets love én fond.

Dog skelnes der tilskudsmæssigt mellem forskningsaktivitet og publicering. Der gælder ligeledes forskellige betingelser, afhængigt af om der søges tilskud til forskning eller publicering.

Forsknings- og publiceringsfonden

Budgetmæssigt hører Forsknings- og publiceringsfonden sammen, og der vedtages et samlet budget på Radiograf Rådets kongres. Radiograf Rådets hovedbestyrelse afsætter ud fra dette hvert år et beløb til Forsknings- og publiceringsfonden.

Pengene kan søges af radiografer med mindst tre års uafbrudt medlemskab inden ansøgningstidspunktet. Der kan søges om tilskud til forskning og publicering på anerkendt akademisk niveau i radiograffaglige emner. 

Hovedbestyrelsen nedsætter et bedømmelsesudvalg, der indstiller til Hovedbestyrelsen, hvilke ansøgninger der bør støttes.

Støtte til forskning

Påtænker du at tage en ph.d. eller foretage anden forskning på anerkendt akademisk niveau indenfor radiografi, kan du søge støtte fra Forsknings- og publiceringsfonden.

Tildeles du støtte til forskningsaktiviteter, forpligter du dig samtidig på at opfylde betingelserne for levering af forskningsformidling.

Hvem kan søge?

Radiografer, der har været medlem af Radiograf Rådet uafbrudt i mindst tre år inden ansøgningen, kan søge støtte i fonden.

Hvad kan der søges tilskud til? Og hvor meget?

Der kan søges om tilskud til forskningsaktivitet på anerkendt akademisk niveau indenfor radiograf. Det højeste beløb, der kan gives i samlet støtte, er 30.000 kr.

Pengene bevilges af Hovedbestyrelsen på baggrund af indstilling fra bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget til forskningsmidler består af en fagperson og to medlemmer af hovedbestyrelsen, hvoraf den ene er Radiograf Rådets formand.

Der prioriteres hierarkisk, således at en ph.d.-niveau vil blive prioriteret før master- eller kandidatniveau.

Derudover prioriteres forskning, som kan udvide radiografernes arbejdsområde.

Hvordan og hvornår kan der søges?

Der kan løbende søges tilskud til forskning, men senest én måned før påbegyndelse af forskningsaktiviteten. Støtte til forskning kan altså kun søges fremadrettet, og der kan ikke bevilges støtte med tilbagevirkende kraft.

Vil du søge tilskud til forskning, skal du sende en skriftlig ansøgning til kontakt@radiograf.dk

Mailen skal indeholde:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Udgifter, der søges tilskud til
 • Beløb, der ansøges om (maksimalt 30.000 kr.)
 • Kort motiveret ansøgning om, hvorfor du søger tilskud; hvad du regner med, at der kommer ud af forskningsaktiviteten; og hvorfor forskningsaktiviteten er relevant for andre radiografer og faget generelt
 • Indmeldelsesdato og tilsagn om, at du har været medlem i minimum tre år ved ansøgningstidspunktet
 • Tilsagn om, at du er indforstået med, at du forpligter dig på at fremsende en skriftlig evaluering af den tilskudsgivne aktivitet.
Hvad er betingelserne for levering af forskningsformidling?

Som betingelse for tilskud til forskningsaktivitet skal fondsmodtageren levere forskningsformidling i form af to skriftlige artikler såvel som et fysisk oplæg.

Såfremt forskningsaktivitet mod forventning ikke opstartes eller gennemføres, og pengene er tildelt, kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet. 

Såfremt fondsmodtageren ikke opfylder betingelserne levering af forskningsformidling, kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet.

Betingelser for artikler

Som en del af den tilskudsbetingede forskningsformidling skal fondsmodtageren fremsende to artikler.

Den første artikel skal fremsendes senest seks måneder efter forskningsaktivitetens opstart. Artiklen skal som udgangspunkt omhandle formålet med projektet; hvilke resultater og viden forskeren regner med at opnå; og hvilken relevans den forventede viden har, og betydning den kan få, for faget generelt såvel som den enkelte radiograf.

Den anden artikel fremsendes senest seks måneder efter forskningsaktivitetens afslutning (f.eks. efter ph.d.-forsvar). Artiklen skal videreformidle hovedtrækkene i forskningsaktivitetens genstandsfelt, metoder, resultater såvel som konkret betydning og relevans for fag og radiografer, herunder eventuelle fremtidsperspektiver og relaterede forskningspotentialer.

For begge artikler gælder følgende:

 • Genremæssigt skal der være tale om en populærvidenskabelig artikel, der forfattes på dansk i et sagligt og fagligt sprog
 • Omfanget af artiklen bør være 8.000-12.000 anslag inkl. mellemrum
 • Relevante modeller, grafikker og billeder skal medsendes, og forfatteren skal selv sikre, at brugs- og publiceringsrettigheder er på plads
 • Hvis der er brug for det forud for eventuel publicering af artiklen, foretager redaktionen korrektur og redigering af teksten. Redigeringen foregår, hvis den overgår almindelig korrektur, i samråd med forfatteren
 • Ved at fremsende materialet, giver du tilladelse til, at Radiograf Rådet må anvende tekst- og billedmateriale i forskellige kommunikationssammenhænge. Dette kan være i trykt materiale, i kongresberetninger, på Radiograf.dk, på Radiograf Rådets facebookside, i Fagbladet Radiografen eller på andre platforme. Det er op til en redaktionel vurdering, i hvilken form og på hvilken platform materialet eventuelt publiceres. Radiograf Rådet forpligter sig ikke på at offentliggøre det fremsendte materiale, men forbeholder sig retten til at gøre dette, hvis det vurderes relevant. Publicering honoreres ikke yderligere
 • Du indvilliger samtidig i, at Radiograf Rådet efterfølgende må kontakte dig, hvis der er behov for uddybning til den kommunikative brug
 • Artiklerne fremsendes til redaktion@radiograf.dk, hvortil også spørgsmål om den skriftlige evaluering kan rettes.
Betingelser for fysisk oplæg

Som en del af den tilskudsbetingede forskningsformidling skal fondsmodtageren holde et fysisk oplæg. Dette honoreres ikke yderligere.

Oplægget skal afholdes ved ét af Radiograf Rådets arrangementer, efter forskningsaktiviteten er afsluttet.

De nærmere omstændigheder for oplægget aftales med fagchef Claus Brix efter forskningsaktivitetens afslutning. Denne kan kontaktes på claus@radiograf.dk.


Støtte til publicering

Der er flere og flere tidsskrifter, som kun publicerer videnskabelige artikler via open access. Dette kan være en bekostelig affære. Derfor kan du søge om tilskud til publicering.

Bedømmelsesudvalget til publiceringsmidler består af en repræsentant fra formandskabet, en repræsentant fra Radiografisk Forskningsnetværk og en repræsentant fra fagbladet Radiografens redaktion.

Tildeles du støtte til publicering, forpligter du dig samtidig på at opfylde betingelserne for levering af forskningsformidling.

Hvem kan søge?

Radiografer, der har været medlem af Radiograf Rådet uafbrudt i mindst tre år inden ansøgningen, kan søge støtte i fonden.

Hvad kan der søges tilskud til? Og hvor meget?

Der kan søges om tilskud til publicering af videnskabelige artikler med open access. Ansøger skal enten være første eller sidste forfatter på artiklen for at kunne søge støtte.

Der kan søges op til 6.000 kr. pr. artikel til dækning af alle eller dele af udgifterne til en open access-udgivelse i et videnskabeligt tidsskrift. Tidsskriftet skal være at finde under de store søgedatabaser som Pubmed, Web of Science osv. Kvaliteten af tidsskriftet undersøges desuden i samarbejde med bedømmelsesudvalget for at sikre reel publicering.

Det er muligt for samme ansøger at søge tilskud til udgivelse af flere forskellige artikler. Dog kan der maksimalt ydes støtte til to artikler i samme kalenderår.

Hvordan og hvornår kan der søges?

Der kan løbende søges tilskud til publicering. Støtten gives til artikler, der allerede er optaget til open access-publicering.

Vil du søge tilskud til publicering, skal du sende en skriftlig ansøgning til kontakt@radiograf.dk

Mailen skal indeholde:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Titel på videnskabelig artikel
 • Titel på det tidsskrift, der ønskes publicering i
 • Pris for publicering
 • Beløb, der ansøges om (maksimalt 6.000 kr.)
 • Kort motiveret ansøgning om, hvorfor du søger tilskud; og hvorfor artiklen er relevant for andre radiografer og faget generelt
 • Abstract
 • Indmeldelsesdato og tilsagn om, at du har været medlem i minimum tre år ved ansøgningstidspunktet
 • Tilsagn om, at du er indforstået med, at du forpligter dig på at fremsende en skriftlig evaluering af den tilskudsgivne aktivitet.
 • Bekræftelse på, at artiklen er optaget som open access i et givent videnskabeligt tidsskrift.
 • Kvittering på betaling af udgivelsen
Hvad er betingelserne for levering af forskningsformidling?

Som betingelse for tilskud til publicering skal fondsmodtageren levere forskningsformidling i form af en kort, populærvidenskabelig artikel. Denne skal fremsendes senest fire uger efter publicering af den tilskudsberettigede artikel.

Såfremt publiceringen mod forventning ikke indtræffer, og pengene er tildelt, kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet. 

Såfremt fondsmodtageren ikke opfylder betingelserne levering af forskningsformidling, kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet.

For den videnskabelige artikel gælder følgende:

 • Genremæssigt skal der være tale om en populærvidenskabelig artikel, der forfattes på dansk i et sagligt og fagligt sprog
 • Artiklen skal videreformidle hovedtrækkene i den publicerede artikels genstandsfelt, metoder, resultater såvel som konkret betydning og relevans for fag og radiografer, herunder eventuelle fremtidsperspektiver og relaterede forskningspotentialer
 • Omfanget af artiklen bør være 4.000-5.000 anslag inkl. mellemrum
 • Relevante modeller, grafikker og billeder skal medsendes, og forfatteren skal selv sikre, at brugs- og publiceringsrettigheder er på plads
 • Hvis der er brug for det forud for eventuel publicering af artiklen, foretager redaktionen korrektur og redigering af teksten. Redigeringen foregår, hvis den overgår almindelig korrektur, i samråd med forfatteren
 • Ved at fremsende materialet, giver du tilladelse til, at Radiograf Rådet må anvende tekst- og billedmateriale i forskellige kommunikationssammenhænge. Dette kan være i trykt materiale, i kongresberetninger, på Radiograf.dk, på Radiograf Rådets facebookside, i Fagbladet Radiografen eller på andre platforme. Det er op til en redaktionel vurdering, i hvilken form og på hvilken platform materialet eventuelt publiceres. Radiograf Rådet forpligter sig ikke på at offentliggøre det fremsendte materiale, men forbeholder sig retten til at gøre dette, hvis det vurderes relevant. Publicering honoreres ikke yderligere
 • Du indvilliger samtidig i, at Radiograf Rådet efterfølgende må kontakte dig, hvis der er behov for uddybning til den kommunikative brug
 • Artiklen fremsendes til redaktion@radiograf.dk, hvortil også spørgsmål kan rettes.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”