Wave burst

Studiefonden

Radiografstuderende kan ansøge Studiefonden om økonomisk tilskud til faglige aktiviteter og ophold. Her finder du gældende betingelser for ansøgning og skriftlig evaluering.

Katrine fik støtte af Studiefonden til udveksling i Grønland

“Mit ophold i Grønland har været en kæmpe oplevelse.

Jeg har stået i situationer, som jeg aldrig kunne have tænkt mig til. Jeg har fået lov til at scanne lig, været med til obduktioner, scannet patienter med hashkugler i maven og taget billeder af tuberkuloselunger hos patienter fra 2 år og op til 70 år.

Oplevelsen har sat fokus på, hvor vigtigt hvert lille led er i en udredning for patienterne, og hvordan kommunikationen mellem afdelingerne er et bærende element for, at tingene kører, og at patienterne får en hurtigt og korrekt behandling.”

Hvem kan søge Studiefonden?

Retningslinjer for Studiefonden

Dokumentation

Som dokumentation for opholdet eller aktiviteten skal den studerende senest fire uger efter den tilskudsgivne aktivitet fremsende en skriftlig evaluering.

Såfremt der mod forventning ikke foretages et studieophold, og pengene er tildelt, kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet. 

Såfremt den studerende ikke fremlægger dokumentation, kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet.

Radiografstuderende, der er medlemmer af Radiograf Rådet, kan søge Studiefonden til ophold og aktiviteter af faglig karakter.

For ophold i udlandet er legater udbetalt af Studiefonden skattefri. Studiefonden uddeler 5.000 kr. pr kvartal. Du kan maksimalt ansøge om 2.500 kr.

Studiefonden skal have ansøgningen om støtte i hænde senest den dag, studieopholdet begynder, gældende fremadrettet til ansøgningsfristen 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 

Studiefonden kan udbetale legater i hele ansøgningsperioden, ligesom der kan ansøges om støtte i hele ansøgningsperioden, såfremt der efter ansøgningsfristen stadig er midler til rådighed.

Studerende kan søge studiefonden til i forbindelse med følgende udgifter (prioriteret):

 1. Udgifter til praktikstedet i forbindelse med opholdet
  Udgifter til praktikstedet, såfremt klinikken pålægger den studerende de merudgifter, klinikken måtte have i forbindelse med praktikopholdet.
 2. Kursusudgifter på stedet i forbindelse med opholdet
  Er der i forbindelse med opholdet udbudt kurser, som den studerende ønsker at følge, og er disse kurser relevante for den studerendes færdigheder som radiograf, vil dækning af udgifter hertil være i betragtning.
 3. Transport til og fra studiebyen
  Studiefonden vil kunne dække transportudgifter eller dele af transportudgifter til den by, som den studerende ønsker at have praktikophold i.
 4. Offentlig transport i studiebyen
  Studiefonden vil kunne dække udgifter til brug af offentlig transport.

 5. Andre udgifter efter konkret vurdering

Sådan gør du

Søg Studiefonden

Ansøgere til Studiefonden skal minimum have været medlem af Radiograf Rådet i seks måneder på ansøgningstidspunktet.

Fondens bestyrelse vurderer, hvorvidt en ansøgning overholder de beskrevne retningslinjer, samt hvor stort et tilskud der eventuelt kan gives. Dog maksimalt 2.500 kr. pr. ansøger.

Vil du søge Studiefonden, skal du sende en skriftlig ansøgning til kontakt@radiograf.dk
Mailen skal indeholde:

Spørgsmål?

Har du spørgsmål omkring ansøgning til og tilskud fra Studiefonden, kan du kontakte formand for Studiefonden, Kathrine Marie Erenskjold

kathrine@radiograf.dk

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Ophold eller aktivitet, der søges til
 • Udgifter under ophold eller aktivitet, der søges til tilskud
 • Beløb, der ansøges om (maksimalt 2.500 kr. per ansøger)
 • Kort motiveret ansøgning om, hvorfor du søger tilskud
 • Overslag over forventede udgifter under opholdet, herunder rejse-, transport- og kursusudgifter
 • Indmeldelsesdato og tilsagn om, at du har været medlem i minimum seks måneder ved ansøgningstidspunktet
 • Tilsagn om, at du er indforstået med, at du forpligter dig på at fremsende en skriftlig evaluering af den tilskudsgivne aktivitet eller ophold.

Retningslinjer for den skriftlige evaluering

Får du tilskud fra Studiefonden, skal du senest fire uger efter den tilskudsgivne aktivitet fremsende en skriftlig evaluering til redaktion@radiograf.dk.

Evalueringen skal fylde minimum én normalside – det vil sige minimum 2.400 anslag inklusive mellemrum, men eksklusive billeder, modeller og lignende grafisk materiale. 

Den skriftlige evaluering skal som minimum indeholde: 

 • Fulde navn, alder, bolpælsregion, uddannelsessted, studieretning, mailadresse og telefonnummer på alle ansøgere. Er I flere, der har søgt og modtaget fondsmidler sammen, skal I altså kun fremsende én fælles evaluering.
 • Angivelse af, hvad du har fået studiefondsmidler til, herunder præcis angivelse af dato og sted for aktiviteten.
 • Beretning om oplevelsen. Hvad vil du fremhæve som de væsentligste elementer af oplevelsen og hvorfor?
 • Refleksion over oplevelsens relevans for din uddannelse og forståelse af faget. Hvad tager du med dig videre? Hvilke nye perspektiver har du fået? Er der noget, der har overrasket dig eller gjort særligt indtryk? Hvordan har oplevelsen haft betydning for din forståelse af radiografi?
 • Vedhæftet evalueringen skal være minimum to billeder i højest mulige opløsning, som viser din deltagelse/aktivitet, eller som understøtter/illustrerer aspekter omtalt i den skriftlige evaluering. Har du derudover yderligere visuelt materiale, herunder video, modeller eller lignende, må dette ligeledes gerne vedhæftes, men dette er frivilligt. 

Betingelser

Ved at fremsende materialet, giver du samtidig tilladelse til, at Radiograf Rådet må anvende tekst- og billedmateriale i forskellige kommunikationssammenhænge. Dette kan være i trykt materiale, i årsberetninger, på Radiograf.dk, på Radiograf Rådets facebookside, i Fagbladet Radiografen eller på andre platforme.

Ønsker du efterfølgende at ændre dit samtykke til digital anvendelse af det fremsendte materiale, kan du skrive til kontakt@radiograf.dk.

Du indvilliger samtidig i, at Radiograf Rådet efterfølgende må kontakte dig, hvis der er behov for uddybning til denne kommunikative brug. Radiograf Rådet forpligter sig ikke på at offentliggøre det fremsendte materiale, men forbeholder sig blot retten til at gøre dette, hvis det vurderes relevant. 

Spørgsmål om den skriftlige evaluering kan rettes til redaktion@radiograf.dk

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”