Wave burst

Uddannelsesfonden

Uddannede radiografer kan ansøge Uddannelsesfonden om økonomisk tilskud til efter- og videreuddannelse. Her finder du gældende betingelser for ansøgning og skriftlig evaluering.

Hvem kan søge Uddannelsesfonden?

Retningslinjer for Uddannelsesfonden

Uddannelsesfonden – tidligere Nålefonden

Af Radiograf Rådets love fremgår det i § 29 stk. 1 om Uddannelsesfonden:

Det indbetalte beløb for radiografnålen indgår i en fond, hvor renterne søges fordelt mellem medlemmer af Radiograf Rådet og RíF, der er i besiddelse af et emblem. Beløbet fastsættes af Hovedbestyrelsen. Pengene kan søges til kurser, videreuddannelse osv.

Uddannelsesfondens formål

Formålet er at støtte og opmuntre radiografer til videre- og efteruddannelse.

Uddannelsesfonden støtter allerede bevilget uddannelse, for at mindske radiografers egenbetaling i forbindelse med uddannelse.

Uddannelsesfondens bevillinger er på den måde et supplement til at dække udgifter i forbindelse med radiografers uddannelse.

For at søge Uddannelsesfonden skal du være medlem af Radiograf Rådet i minimum ½ år på ansøgningstidspunktet.

Overordnede kriterier

Dokumentation

Som dokumentation for efter- eller videreuddannelsen skal den fondsmodtageren senest fire uger efter den tilskudsgivne aktivitet fremsende en skriftlig evaluering.

Såfremt videre- eller efteruddannelsen mod forventning ikke opstartes eller gennemføres, og pengene er tildelt, kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet. 

Såfremt fondsmodtageren ikke fremlægger dokumentation, kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet.

Når vi her i kommissoriet taler uddannelse, dækker det både kurser og formel uddannelse og kongresser. Ved Ph.d.-forløb henvises til Radiograf Rådets Forskningsfond.

Den uddannelse, der kan søges støtte til, skal opfylde et eller flere af følgende kriterier:

 1. Uddannelsen skal være faglig relevant.
 2. Uddannelsen skal være på et niveau, som skal godkendes af Uddannelsesfondens bestyrelse.
 3. Virtuelle kurser kan også søges, som hel eller delvis dækning af kursusafgifter.
 4. Det maksimale beløb, der kan bevilges til samme uddannelse er 10.000 kr.

Personlig uddannelse prioriteres før deltagelse i kurser og kongresser.


Sådan gør du

Søg Uddannelsesfonden

Uddannelsesfonden kan søges løbende, men senest én måned før afholdelse af uddannelsen. Støtte til uddannelse kan altså kun søges til fremtidig afholdelse, og der kan ikke bevilges støtte med tilbagevirkende kraft.

Vil du søge Uddannelsesfonden, skal du sende en skriftlig ansøgning til kontakt@radiograf.dk
Mailen skal indeholde:

Spørgsmål?

Har du spørgsmål omkring ansøgning til og tilskud fra Uddannelsesfonden, kan du kontakte medlem af fondsbestyrelsen Claus Brix.

claus@radiograf.dk

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Udgifter, der søges tilskud til
 • Beløb, der ansøges om (maksimalt 10.000 kr. per uddannelse)
 • Kort motiveret ansøgning om, hvorfor du søger tilskud
 • Indmeldelsesdato og tilsagn om, at du har været medlem i minimum seks måneder ved ansøgningstidspunktet
 • Tilsagn om, at du er indforstået med, at du forpligter dig på at fremsende en skriftlig evaluering af den tilskudsgivne aktivitet eller ophold.

Retningslinjer for den skriftlige evaluering

Får du tilskud fra Uddannelsesfonden, skal du senest fire uger efter den tilskudsgivne aktivitet fremsende en skriftlig evaluering til redaktion@radiograf.dk.

Evalueringen skal fylde minimum én normalside – det vil sige minimum 2.400 anslag inklusive mellemrum, men eksklusive billeder, modeller og lignende grafisk materiale. 

Den skriftlige evaluering skal som minimum indeholde: 

 • Fulde navn, alder, bolpælsregion, arbejdsplads og stillingsbetegnelse
 • Mailadresse og telefonnummer
 • Angivelse af, hvad du har fået fondsmidler til, herunder præcis angivelse af dato og sted for aktiviteten
 • Beretning om oplevelsen. Hvad vil du fremhæve som de væsentligste elementer af oplevelsen og hvorfor?
 • Refleksion over oplevelsens relevans for din faglighed og forståelse af faget. Hvad tager du med dig videre? Hvilke nye perspektiver har du fået? Er der noget, der har overrasket dig eller gjort særligt indtryk? Hvordan har oplevelsen haft betydning for din forståelse af faget?
 • Vedhæftet evalueringen skal være minimum to billeder i højest mulige opløsning, som viser din deltagelse/aktivitet, eller som understøtter/illustrerer aspekter omtalt i den skriftlige evaluering. Har du derudover yderligere visuelt materiale, herunder video, modeller eller lignende, må dette ligeledes gerne vedhæftes, men dette er frivilligt. 

Betingelser

Ved at fremsende materialet, giver du samtidig tilladelse til, at Radiograf Rådet må anvende tekst- og billedmateriale i forskellige kommunikationssammenhænge. Dette kan være i trykt materiale, i årsberetninger, på Radiograf.dk, på Radiograf Rådets facebookside, i Fagbladet Radiografen eller på andre platforme.

Ønsker du efterfølgende at ændre dit samtykke til digital anvendelse af det fremsendte materiale, kan du skrive til kontakt@radiograf.dk.

Du indvilliger samtidig i, at Radiograf Rådet efterfølgende må kontakte dig, hvis der er behov for uddybning til denne kommunikative brug. Radiograf Rådet forpligter sig ikke på at offentliggøre det fremsendte materiale, men forbeholder sig blot retten til at gøre dette, hvis det vurderes relevant. 

Spørgsmål om den skriftlige evaluering kan rettes til redaktion@radiograf.dk

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”