Wave burst

Arbejdsskader

Arbejdsskader skal anmeldes. Se her hvad du og din arbejdsgiver skal gøre, hvis du får en arbejdsskade.

Hvis du er kommet til skade på dit arbejde, eller har mistanke om at du er blevet syg af dit arbejde, er det vigtigt, at din arbejdsskade bliver anmeldt.

Af hvem og hvordan en arbejdsskade skal anmeldes, afhænger af, hvilken type arbejdsskade det drejer sig om; Arbejdsulykke eller Erhvervssygdom

En arbejdsulykke er en personskade, der er opstået pga. en hændelse, der er sket pludseligt eller inden for fem dage, f.eks. fald, rygsmerter efter en forflytning af en patient, en psykisk reaktion efter en voldsepisode eller trusler om vold.

En erhvervssygdom opstår over længere tids påvirkning, f.eks. skuldersmerter efter mange års arbejde med tunge maskiner, depression efter stor arbejdsmængde, eller håndeksem efter håndhygiejne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har listet de erhvervssygdomme, der efter medicinsk viden kan være forårsaget af påvirkninger i arbejdet.

I særlige tilfælde kan en sygdom, der ikke står i erhvervssygdomsfortegnelsen, alligevel anses for en erhvervssygdom.

Anmeldelse

Anmeldelse af arbejdsulykke

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsulykke senest 14 dage efter ulykken, hvis du har mindst én fraværsdag. Du har ret til at få en kopi af anmeldelsen.

Det er vigtigt, at du kontakter lægen hurtigst muligt efter tilskadekomsten, hvis du oplever selv den mindste påvirkning efterfølgende.

Desuden har alle arbejdsgivere pligt til at anmelde en arbejdsulykke til sin forsikring, når du har udgifter til behandling eller har haft sygefravær i 5 uger som følge af arbejdsulykken.

En intern anmeldelse registreres alene på arbejdspladsen og kan bruges til at forebygge arbejdsskader. Det er vigtigt ikke at forveksle en intern anmeldelse med den lovpligtige officielle anmeldelse.

Du kan først være sikker på, at en arbejdsskade er anmeldt, når du har modtaget en bekræftelse fra din arbejdsgivers forsikring eller fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når der går mere end ca. fire uger uden at du har modtaget en bekræftelse, så tjek om skaden er anmeldt.

Følgeskader efter en arbejdsulykke skal anmeldes inden et år efter tilskadekomsten, ellers mister du mulighed for at søge om erstatningsydelser.

Din arbejdsgiver kan anmelde en arbejdsulykke her.

Du kan også gøre det selv.

Anmeldelse af erhvervssygdomme

Alle læger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme til arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når de mistænker, der er en sammenhæng mellem din sygdom/lidelse og dit arbejde. Du kan tale med din læge om eventuelt at blive henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik for at få belyst sammenhængen mellem din sygdom/lidelse og dit arbejde.

Du bør sørge for at få anmeldt en arbejdsskade, når du har udgift til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog, eller når din læge mener, at det er usikkert, om du bliver helt rask igen inden for ca. 3 måneder.

Udgifter til behandling

Når skaden er anmeldt, kan din arbejdsgivers forsikring efter en konkret vurdering betale udgifter til medicin, fysioterapi, kiropraktor og psykolog.

Når det er en arbejdsulykke, skal du sende kopi af regninger til din arbejdsgivers forsikring. Når det er en erhvervssygdom, skal du sende kopi til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Anerkendelse og erstatningsydelser

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelsen om, hvorvidt arbejdsskaden kan anerkendes, altså om den er omfattet af arbejdsskadesikring. Hvis den er, skal det vurderes, om du har ret til erstatningsydelser i form af betaling af udgifter til behandling, godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

Godtgørelse for varigt mén er et engangsbeløb for de varige medicinske og personlige gener du har pådraget dig efter en arbejdsskade, f.eks. daglige rygsmerter eller nedsat psykisk trivsel.

Erstatning for erhvervsevnetab er et månedligt beløb eller et engangsbeløb for indtægtsnedgang efter en arbejdsskade, f.eks. ved nedsat arbejdstid, revalidering eller fleksjob.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage over Arbejdsmarkedets erhvervssikrings afgørelse, det samme har din arbejdsgivers forsikring. Du skal dog være opmærksom på, at der ved at klage også er en risiko for, at udfaldet ikke bliver til din fordel. Altså at du kan miste det, du blev tilkendt i første omgang.

De fleste klager bliver behandlet i Ankestyrelsen.

Sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og i Ankestyrelsen tager ofte lang tid. Der kan gå halve og hele år, før sagsbehandlingen er slut.

Når en arbejdsskadesag ender med et negativt resultat, kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering i Radiograf Rådet være grundlag for at videregive sagen til en advokat med henblik på en juridisk vurdering og eventuelt en retssag mod Ankestyrelsen.

Andre erstatningsmuligheder

I særlige tilfælde kan der efter en konkret vurdering i Radiograf Rådet være grundlag for at kræve erstatningsydelser ud over dem, der er i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. F.eks. hvis du er sygemeldt i en periode efter skaden og det kan bevises, at arbejdsgiver kunne have sørget for at undgå, at skaden kunne forekomme, og arbejdsgiver dermed kan gøres erstatningsansvarlig.

Hvis du har været udsat for en voldsepisode, kan du søge om erstatningsydelser som voldsoffer. Det kræver, at der er sket politianmeldelse inden for 72 timer.

Du bør i øvrigt være opmærksom på, om dine private forsikring kan dække tilskadekomst i arbejdstiden.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”