Wave burst

Barsel – Privat ansat

Som privatansat kan du have særlige rettigheder udover loven, hvis du er omfattet af en overenskomst. Det kan du også læse om her.

Med den nye barselslov er orlovsugerne ligeligt fordelt mellem forældrene. Hver forælder har som udgangspunkt 24 ugers orlov efter fødslen. Nogle af ugerne er øremærket, nogle er overførbare.  Øremærkede uger bortfalder, hvis de ikke afholdes. 

På borger.dk finder du en online barselsplanlægger, hvor du kan planlægge hvor længe og hvornår du er på orlov.

OBS! Der er i borger.dks barselsplanlægger ikke taget højde for, at nogle privat ansatte har krav på at gå på graviditetsorlov mere end 4 uger før forventet fødsel.

Prøv barselsplanlæggeren på borger.dk

Øremærket barsel og overførbare uger 

Hver forælder har to ugers øremærket barsel, som mor skal afholde i forlængelse af fødslen, mens far/medmor kan vælge at holde dem indenfor de første 10 uger efter fødslen.  

Når de to ugers orlov slutter, kan mor fortsætte med otte ugers orlov. Disse otte uger er overførbare. Det vil sige, at mor kan overføre dem helt eller delvist til den anden forælder. Mor skal afholde sine otte uger indenfor de første 10 uger efter fødslen, medmindre hun overfører dem. 

Efterfølgende har hver forælder ni ugers øremærket orlov. Ugerne skal ikke nødvendigvis afholdes i forlængelse af de første 10 uger, men de skal afholdes, inden barnet fylder 1 år. Dog skal der altid være en forælder hjemme ved barnet.  

Mor har yderligere fem uger, som hun kan vælge af afholde eller overdrage, eller hun kan vælge at udskyde dem til afholdelse på et senere tidspunkt, men de skal afholdes, inden barnet fylder 9 år.  

Far/medmor har 13 uger (8+5), som denne kan vælge at afholde eller overføre helt eller delvist. Ugerne skal afholdes, inden barnet fylder ét år. De 13 uger skal ikke nødvendigvis afholdes lige efter hinanden, men kan fordeles.  

Far/medmor kan også vælge at udskyde fem af ugerne til afholdelse på et senere tidspunkt, men inden barnet fylder 9 år. 

Vælger én eller begge forældre ikke at afholde den øremærkede orlov, bortfalder den. Den samme gør sig gældende, hvis ikke man afholder eller overfører de overførbare uger. Overførsel sker ikke automatisk. Dette skal varsles.

Varsling af orlov

Senest tre måneder før forventet fødsel skal mor give arbejdsgiver besked om, hvornår hun forventer at gå på graviditetsorlov. 

Senest seks uger efter fødslen skal mor give besked om, hvornår hun vil genoptage arbejdet.  

Senest fire uger før fødslen skal far/medmor give besked til arbejdsgiver, om de ønsker at afholde orlov indenfor de første 10 uger, og i så fald hvornår disse skal placeres.

Senest seks uger efter fødslen skal far/medmor give sin arbejdsgiver besked om, hvor meget orlov de vil holde 10 uger efter fødslen.  

Husk, både at varsle din arbejdsgiver indenfor fristerne og samtidig kontakte Udbetaling Danmark for vejledning ift. fordeling af dagpenge så ugerne passer ift. lønnen.

Det er også vigtigt, du kontakter Udbetaling Danmark, når du skal overgå fra løn til dagpenge, også selvom din arbejdsgiver gør det. Du har selv pligt til at underrette Udbetaling Danmark rettidigt, for at modtage barselsdagpenge.

Løn under barsel

Du skal være opmærksom på, om du er omfattet af en overenskomst, eller om du er ansat på individuel kontrakt.  

Husk, at melde til Radiograf Rådet, før du overgår til barselsdagpenge, så får du nedsat dit kontingent.

Ansat under overenskomst  

DA og FH har indgået en aftale om en overgangsordning om løn under barsel på overenskomstområdet med virkning fra 2. august 2022, som også gælder for medlemmer af Radiograf Rådet.  

  • De 14 ugers barselsorlov med løn, som i de fleste overenskomster er tildelt mor, bliver justeret til 10 ugers barselsorlov, og 4 ugers øremærket forældreorlov. Overordnet set betyder aftalen, at der er det samme antal ugers orlov med løn som efter de hidtidige regler, og fordelingen er også den samme. Du kan få en kopi af overenskomsten hos din arbejdsgiver. 

Ansat på individuel kontrakt 

Hvis du er ansat på individuel kontrakt, følger din lønret din kontrakt. Det er derfor vigtigt, du kigger i denne, for at finde ud af om og evt. hvor længe du har krav på løn under barsel.  

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at sende din kontrakt ind til os på kontakt@radiograf.dk, så vi kan tjekke den igennem for dig.  

Din ret til fravær under barsel følger loven. De rettigheder og forpligtelser, der følger heraf, er beskrevet ovenfor.

Udskydelse

Hver forælder har ret til at udskyde op til fem ugers orlov til afholdelse på et senere tidspunkt, dog inden barnet fylder 9 år.  

Overfører en forælder sine fem uger til den anden, har den anden forælder ikke mulighed for at udskyde 10 uger. Det er kun fem uger pr. forælder, der kan udskydes. 

Senest otte uger efter fødslen skal forældrene give deres arbejdsgivere besked, hvis de ønsker at overføre op til fem uger til afholdelse på et senere tidspunkt. Også om hvor mange uger de ønsker at udskyde.  

Udskyder man orlov inden for fristen på otte uger, følger retten til orlov på et senere tidspunkt dig, også selvom du får nyt arbejde. Udskydelse skal være skriftlig.  

Ønsker du at udskyde barsel, men nåede ikke at give besked inden seks uger efter fødslen, eller ønsker du at udskyde mere end 5 uger, kan du aftale det med din arbejdsgiver. Den aftale gælder kun, så længe du er ansat hos den samme arbejdsgiver.  

Aftalebaseret udskydelse kan kun omfatte de uger, der er overførbare. Det vil sige, at moren kan aftale at udskyde op til 18 (5 + 13 overført fra faren) ugers orlov med dagpenge. Faren kan aftale at udskyde op til 26 (13 + 13 overført fra moren) uger med dagpenge.  

Når den udskudte orlov ønskes afholdt, skal dette varsles over for arbejdsgiver senest otte uger før orlovens påbegyndelse. 

Forlængelse

Der er to måder, du kan forlænge din orlov på: Forlængelse samtidig med arbejde på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver og forlængelse uden at genoptage arbejde, som alle har ret til. Sidstnævnte er nu uden dagpenge.  

Forlængelse uden ret til dagpenge 

Som forælder og lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge. 

Du har efter den 10. uge efter fødslen ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen. Du kan forlænge denne periode ekstra 8 uger eller 14 uger.  

Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, hvor du forlænger din orlov og er fuldt fraværende fra dit arbejde.  

Udbetaling Danmark skal ikke have besked om forlængelsen, når du forlænger orloven uden samtidig at arbejde. 

Du skal bare sørge for at give din arbejdsgiver besked om forlængelsen. 

Du skal være opmærksom på, at du kun har krav på forlængelse, hvis du varsler dette inden for 6. uger efter fødsel. Herefter kræver det en aftale med din arbejdsgiver.  

Forlængelse efter aftale med din arbejdsgiver 

Du kan forlænge bestemte dele af din orlov ved at arbejde på nedsat tid. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller f.eks. holde en ugentlig fridag i en periode. 

Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver. 

Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at de 9 ugers øremærket orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder, skal være holdt inden 1 år efter barnets fødsel. 

Ferie i forbindelse med barsel

Barselsorlov er som udgangspunkt en feriehindring.  

Hvis du ikke har haft mulighed for at holde din ferie grundet barsel inden 31. december, vil fire af dine fem ferieuger blive overført til næste ferieår.  Den femte ferieuge vil som udgangspunkt blive udbetalt, medmindre du aftaler andet med din arbejdsgiver. 

De fire ugers ferie vil kun blive udbetalt, hvis du har været forhindret to år i træk.  

Udbetaling eller overførsel af evt. aftalte feriefridage er afhængigt af hvad, der er aftalt i din overenskomst eller individuelle ansættelseskontrakt. 

Alene- og soloforældre

I den nye barselslov skelnes der mellem forældre, hvor den ene forælder er kendt og i live, men ikke bor sammen med den anden forælder ved fødslen (her kaldet aleneforældre), og tilfælde, hvor barnet kun har én retlig forælder (her kaldet soloforældre).  

Aleneforældre

For aleneforældre skelnes der også mellem delt forældremyndighed og ene forældremyndighed. Vi vil her kun tage udgangspunkt i delt forældremyndighed.  

Aleneforældre med delt forældremyndighed har ret til 37 ugers orlov, for den forælder barnet bor hos.  

Hvis barnet bor hos dig har du ret til til 10 ugers barsel, hvoraf to af ugerne er øremærket og derfor ikke kan overføres. Derudover har hun ret til 14 ugers orlov, og hun har derudover ret til 13 ugers ekstra orlov, hvis barnet har bor hos dig. Du kan også vælge at overføre de 13 uger til den anden forælder. Hvis du er barnets mor har du naturligvis også ret til otte ugers graviditetsorlov før forventet termin.

Hvis barnet ikke bor hos dig, har du ret til mindre orlov. Hvis du som forælder ikke har ret til barselsdagpenge og ikke har barnet boende, har du 9 ugers orlov. De 9 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes af den anden forælder, inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at udskyde eller forlænge orloven frem til 9 år efter barnets fødsel, hvis betingelserne er opfyldt.

Som far/medmor har du naturligvis også ret til 2 ugers orlov inden for de første 10 uger efter fødslen.

OBS! Illustrationen viser kun antallet af uger for den forælder barnet bor hos.

For soloforældre gælder det, at mor ret til fire ugers graviditetsorlov før forventet termin. Efter fødslen har hun ret til 46 ugers orlov.  

En solofar har ret til 46 ugers orlov efter fødslen/modtagelsen.  

Er du eller din partner selvstændig, ledig eller studerende?

Der gælder særlige regler for dig, hvis du er selvstændig, ledig eller studerende. Så kan du vælge at overdrage op til 22 uger (8+9+5 uger) til den anden forælder. Du har derfor kun 2 ugers øremærket orlov, som du skal holde i forbindelse med fødslen.  

Regnbuefamilier

Regnbuefamilier får fra den 1. januar 2024 mulighed for, at barnets to retlige forældre kan dele den overførbare orlov med op til to såkaldte sociale forældre. Det kan være en ægtefælle eller samlevende såvel som en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet og denne donors ægtefælle eller samlever.  

Det vil sige, at den nye orlovsmodel giver mulighed for at fordele den overførbare orlov mellem op til fire forældre. 

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overføre noget af eller hele sin overførbare orlov. 

Sociale forældre, der får overført orlov fra retlige forældre, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge. 

Børn født før 2. august 2022

Disse regler gælder kun forældre til børn, der er født inden 2. august 2022.

Find reglerne for din barsel i: 

Du har som mor ret til at holde 50 ugers barsel med barselsdagpenge efter barselsloven.  

Som far har du ret til at holde 34 ugers barsel med barselesdagpenge.  

I skal dog være opmærksomme på, at I kun samlet har ret til barselsdagpenge i 52 uger.    

De 52 uger udgøres af: 

  • fire uger før fødslen (moren).  
  • 14 uger efter fødslen (moren) 
  • to ugers fædreorlov 
  • 32 ugers barselsdagpenge til deling mellem forældrene 

Barselsaftalen regulerer bl.a. løn under barsel. Barselsloven er en forudsætning for Barselsaftalen og er indarbejdet i denne.  

Løn under barsel 

Er du ansat i det private under din barsel, har du krav på løn under din barsel, hvis det fremgår af enten din kontrakt, personalehåndbog eller den overenskomst du evt. er omfattet af.  Vær opmærksom på at løn under barsel, svarer til din faste løn, dvs. det du også kan regne med løn under sygdom. 

Hvis ikke der fremgår noget om løn under barsel, nogle af førnævnte steder, har du som mor krav på løn i følgende perioder: 

At gå på graviditetsorlov 4 uger før terminsdato til halv løn  

At holde 14 ugers barsel til halv løn.  

Resten af tiden på barsel vil være på barselsdagpenge.  

Varsler 

Moren skal give sin arbejdsgiver meddelelse om graviditeten senest tre måneder før, hun forventer at føde.  

Hvis faren/medmoren vil holde sine to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen, skal han varsle sin arbejdsgiver senest fire uger før den forventede fødsel. 

Senest otte uger efter fødslen skal moderen meddele sin arbejdsgiver, hvornår hun genoptager arbejdet, hvordan barselsugerne skal fordeles, og hvorvidt hun ønsker at benytte retten til at udskyde sit fravær. 

Far/medmor har ret til to ugers fædreorlov inden for de første 14 uger.  

Senest otte uger efter fødsels skal Far/medmor meddele sin arbejdsgiver, hvornår arbejdet genoptages, hvordan barselsugerne skal fordeles, og hvorvidt retten til at udskyde barsel skal benyttes. 

Udskydelse 

Den ene forælder kan vælge at udskyde mindst 8 uger ugers orlov til senere afholdelse dog højest 13 uger. Orloven skal være afholdt inden barnet fylder 9 år.   

Udskydelse skal ske skriftligt senest otte uger efter fødsel. Du vil i så fald kunne tage de udskudte uger og barselsdagpengene med videre til en anden arbejdsgiver, såfremt du skifter job mellem din barsel og det tidspunkt du ønsker at holde din udskudte orlov. 

Du kan aftale med din arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov, og aftale det senere end 8 uger efter fødsel. Det kaldes aftale baseret udskydelse. De uger kan du ikke tage med videre til en ny arbejdsgiver. Hvis du ikke afholder dem inden et jobskifte bortfalder de.  

Når du vil afholde den udskudte barsel, skal du varsle det overfor din arbejdsgiver senest 8 uger før første orlovsdag.  

Hvis din bopælskommune får meddelelse om forlængelse i en periode, hvor du modtager løn, vil din løn blive reduceret med det beløb, dagpengene er nedsat. Du kan derfor overveje, om du vil vente med at give din bopælskommune besked om forlængelsen, til lønperioden er udløbet. Dette vil dog medføre en forholdsmæssigt større reduktion af dine resterende dagpenge.  

Forlængelse af barsel  

Du har mulighed for at holde barselsorlov i en længere periode, end den, du kan modtage løn og dagpenge i. F.eks. har hver forælder ret til fravær fra arbejdet i 32 uger, efter barnet er blevet 14 uger. 

Dagpengeperioden kan forlænges med otte eller 14 uger, mod at dagpengene bliver nedsat forholdsmæssigt, så den samlede ydelse i kroner og ører svarer til i alt 52 ugers dagpenge. Hvis I vælger at forlænge orloven, er det en forudsætning, at I ikke udskyder en del af orloven til senere afholdelse.   


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”