Wave burst

Barsel – Statsligt ansat

Som statsligt ansat giver din overenskomst dig særlige rettigheder udover loven. Det kan du også læse om her.

Med den nye barselslov er orlovsugerne ligeligt fordelt mellem forældrene. Hver forælder har som udgangspunkt 24 ugers orlov efter fødslen. Nogle af ugerne er øremærket, nogle er overførbare. Øremærkede uger bortfalder, hvis de ikke afholdes.

På borger.dk finder du en online barselsplanlægger, hvor du kan planlægge hvor længe og hvornår du er på orlov.

OBS! Der er i borger.dks barselsplanlægger ikke taget højde for, at statsligt ansatte har krav på at gå på graviditetsorlov mere end 4 uger før forventet fødsel.

Prøv barselsplanlæggeren på borger.dk

Øremærket barsel og overførbare uger 

Hver forælder har to ugers øremærket barsel, som mor skal afholde i forlængelse af fødslen, mens far/medmor kan vælge at holde dem indenfor de første 10 uger efter fødslen.

Når de to ugers orlov slutter, kan mor fortsætte med otte ugers orlov. Disse otte uger er overførbare. Det vil sige, at mor kan overføre dem helt eller delvist til den anden forælder. Mor skal afholde sine otte uger indenfor de første 10 uger efter fødslen, medmindre hun overfører dem.

Efterfølgende har hver forælder ni ugers øremærket orlov. Ugerne skal ikke nødvendigvis afholdes i forlængelse af de første 10 uger, men de skal afholdes, inden barnet fylder 1 år. Dog skal der altid være en forælder hjemme ved barnet.

Mor har yderligere fem uger, som hun kan vælge af afholde eller overdrage, eller hun kan vælge at udskyde dem til afholdelse på et senere tidspunkt, men de skal afholdes, inden barnet fylder 9 år.

Far/medmor har 13 uger (8+5), som denne kan vælge at afholde eller overføre helt eller delvist. Ugerne skal afholdes, inden barnet fylder ét år. De 13 uger skal ikke nødvendigvis afholdes lige efter hinanden, men kan fordeles.

Far/medmor kan også vælge at udskyde fem af ugerne til afholdelse på et senere tidspunkt, men inden barnet fylder 9 år.

Vælger én eller begge forældre ikke at afholde den øremærkede orlov, bortfalder den. Den samme gælder, hvis ikke man afholder eller overfører de overførbare uger. Overførsel sker ikke automatisk. Dette skal varsles.

Varsling af orlov

Senest tre måneder før forventet fødsel skal mor give arbejdsgiver besked om, hvornår hun forventer at gå på graviditetsorlov. 

Senest seks uger efter fødslen skal mor give besked om, hvornår hun agter at genoptage arbejdet.  

Senest fire uger før fødslen skal far/medmor give besked til arbejdsgiver, om de ønsker at afholde orlov indenfor de første 10 uger, og i så fald hvornår disse skal placeres.  

Senest seks uger efter fødslen skal far/medmor give arbejdsgiver besked om, hvor meget orlov de vil holde 10 uger efter fødslen.  

Husk, både at varsle din arbejdsgiver indenfor fristerne og samtidig kontakte Udbetaling Danmark for vejledning ift. fordeling af dagpenge så ugerne passer ift. lønnen.

Det er også vigtigt, du kontakter Udbetaling Danmark, når du skal overgå fra løn til dagpenge, også selvom din arbejdsgiver gør det. Du har selv pligt til at underrette Udbetaling Danmark rettidigt, for at modtage barselsdagpenge.

Løn under barsel

Som statsligt ansat giver din overenskomst dig særlige rettigheder i forbindelse med barsel, herunder løn under barsel. De fleste af ændringerne i Barselsloven kan håndteres inden for den eksisterende barselsaftale, men på enkelte punkter er der justeret i barselsaftalen. Derfor har CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udarbejdet et administrationsgrundlag til barselsaftalen. 

Husk, at melde til Radiograf Rådet, før du overgår til barselsdagpenge, så får du nedsat dit kontingent.

Før fødslen  

Mor 

 • Du har som mor ret til at gå på graviditetsorlov seks uger før forventet fødsel til din sædvanlige løn. Ved planlagt kejsersnit er det den dato, der er gældende.  

Far/medmor 

 • Du har som far/medmor ikke krav på at gå på barsel før fødslen. Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødslen. 

Efter fødslen 

Mor 

 • Du har krav på din fulde løn i de første 10 uger efter fødslen.  
 • Du har yderligere krav på din sædvanlige løn i 10 uger.  
 • Dvs. du har krav på din sædvanlige løn i 20 uger efter fødsel.  
 • Hvis du og din partner er ansat i staten, har I krav på seks ugers løn under orloven til deling.  
 • Hvis kun én af jer er statsligt ansat tilfalder de seks ugers fravær med løn den af jer, der er kommunalt eller regionalt ansat. I det tilfælde har du som mor ret på din sædvanlige løn i 26 uger.   
 • Her skal du som mor være opmærksom på, at dagpengeretten kun er 24 uger, hvis ingen uger overføres til dig fra din partner. Det vil betyde, at hvis du ikke har ret til dagpenge, vil din ret til løn blive sat tilsvarende ned. Det er i dette tilfælde vigtigt at din partner overfører to uger til dig, såfremt du ønsker at holde alle 26 uger med din sædvanlige løn.   
 • Hvis mor ikke får overført 25. og 26. orlovsuge med dagpenge fra far eller medmor, udbetales en nedsat løn til mor. Den nedsatte løn udgør differencen mellem sædvanlig løn og dagpenge. 

Far/medmor  

 • Som statsansat far/medmor, har du krav på at holde to ugers øremærket orlov til din sædvanlige løn inden for de første 10 uger. 
 • Du har yderligere krav på din sædvanlige løn i 10 uger efter fødslen. 
 • Dvs. du har som far/medmor krav på din sædvanlige løn i 12 uger.
 • Hvis du og din partner begge er ansat i staten har I krav på seks ugers løn under orloven til deling. 
 • Hvis kun én af jer er statsansat tilfalder de seks ugers fravær med løn den af jer, der ansat i staten. I dette tilfælde har du, som far/medmor, ret til din sædvanlige løn i 18 uger. 
 • Lønretten kan ikke overføres. Dvs. overfører du dele eller alle overførbare uger til din partner, er det kun ugerne, der overføres, ikke din løn.

Pension

Gælder for børn født/modtaget efter 1. april 2024

Såfremt du holder noget af din barsel uden løn, skal din arbejdsgiver stadig indbetale din sædvanlige pension, det betyder din arbejdsgiver indbetaler både sædvanligt arbejdsgiverbidrag og dit eget bidrag til din pensionsordning i op til 32 uger efter de første 10 uger efter fødsel. 

Udskydelse

Hver forælder har ret til at udskyde op til fem ugers orlov til afholdelse på et senere tidspunkt, dog inden barnet fylder 9 år.  

Overfører en forælder sine fem uger til den anden, har den anden forælder ikke mulighed for at udskyde 10 uger. Det er kun fem uger pr. forælder, der kan udskydes. 

Senest otte uger efter fødslen skal forældrene give deres arbejdsgivere besked, hvis de ønsker at overføre op til fem uger til afholdelse på et senere tidspunkt. Også om hvor mange uger de ønsker at udskyde.  

Udskyder man orlov inden for fristen på otte uger, følger retten til orlov på et senere tidspunkt dig, også selvom du får nyt arbejde. Udskydelse skal være skriftlig.  

Ønsker du at udskyde barsel, men nåede ikke at give besked inden seks uger efter fødslen (frem til 31/12 2022: senest otte uger), eller ønsker du at udskyde mere end 5 uger. kan du aftale det med din arbejdsgiver. Den aftale gælder kun, så længe du er ansat hos den samme arbejdsgiver.  

Aftalebaseret udskydelse kan kun omfatte de uger, der er overførbare. Det vil sige, at moren kan aftale at udskyde op til 18 (5 + 13 overført fra faren) ugers orlov med dagpenge. Faren kan aftale at udskyde op til 26 (13 + 13 overført fra moren) uger med dagpenge.  

Når den udskudte orlov ønskes afholdt, skal dette varsles over for arbejdsgiver senest otte uger før orlovens påbegyndelse. 

Forlængelse

Der er to måder, du kan forlænge din orlov på: Forlængelse samtidig med arbejde på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver og forlængelse uden at genoptage arbejde, som alle har ret til. Sidstnævnte er nu uden dagpenge.  

Forlængelse uden ret til dagpenge 

Som forælder og lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge. 

Du har efter den 10. uge efter fødslen ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen. Du kan forlænge denne periode med op til 14 uger.  

Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, hvor du forlænger din orlov og er fuldt fraværende fra dit arbejde.  

Udbetaling Danmark skal ikke have besked om forlængelsen, når du forlænger orloven uden samtidig at arbejde. 

Du skal bare sørge for at give din arbejdsgiver besked om forlængelsen. 

Du skal være opmærksom på, at du kun har krav på forlængelse, hvis du varsler dette inden for 6. uger efter fødsel. Herefter kræver det en aftale med din arbejdsgiver.  

Forlængelse efter aftale med din arbejdsgiver 

Du kan forlænge bestemte dele af din orlov ved at arbejde på nedsat tid. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller f.eks. holde en ugentlig fridag i en periode. 

Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver. Det er også en god ide at kontakte udbetaling Danmark i den forbindelse. 

Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at de 9 ugers øremærket orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder, skal være holdt inden 1 år efter barnets fødsel. 

Ferie i forbindelse med barsel

Barselsorlov er som udgangspunkt en feriehindring.  

Hvis du ikke har haft mulighed for at holde din ferie grundet barsel inden 31. december, vil fire af dine fem ferieuger blive overført til næste ferieår.  Den femte ferieuge vil som udgangspunkt blive udbetalt, medmindre du aftaler andet med din arbejdsgiver. 

De fire ugers ferie vil kun blive udbetalt, hvis du har været forhindret to år i træk.  

Særlige feriedage kan udbetales ved udløbet af ferieperioden den 30. april, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den skal overføres til den næste ferieperiode.

Alene- og soloforældre

I den nye barselslov skelnes der mellem forældre, hvor den ene forælder er kendt og i live, men ikke bor sammen med den anden forælder ved fødslen (her kaldet aleneforældre), og hvor barnet kun har én retlig forælder (her kaldet soloforældre).  

Aleneforældre

Aleneforældre

For aleneforældre skelnes der også mellem delt forældremyndighed og ene forældremyndighed. Vi vil her kun tage udgangspunkt i delt forældremyndighed.  

Aleneforældre med delt forældremyndighed har ret til 37 ugers orlov, for den forælder barnet bor hos.  

Hvis barnet bor hos dig har du ret til til 10 ugers barsel, hvoraf to af ugerne er øremærket og derfor ikke kan overføres. Derudover har hun ret til 14 ugers orlov, og hun har derudover ret til 13 ugers ekstra orlov, hvis barnet har bor hos dig. Du kan også vælge at overføre de 13 uger til den anden forælder. Hvis du er barnets mor har du naturligvis også ret til otte ugers graviditetsorlov før forventet termin. ift. løn under barsel gælder samme regler som bekrevet ovenfor i afsnittet “løn underbarsel”.

Hvis barnet ikke bor hos dig, har du ret til mindre orlov. Hvis du som forælder ikke har ret til barselsdagpenge og ikke har barnet boende, har du 9 ugers orlov. De 9 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes af den anden forælder, inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at udskyde eller forlænge orloven frem til 9 år efter barnets fødsel, hvis betingelserne er opfyldt.

Som far/medmor har du naturligvis også ret til 2 ugers orlov inden for de første 10 uger efter fødslen.

OBS! Illustrationen viser kun antallet af uger for den forælder barnet bor hos.

Soloforældre

For soloforældre gælder det, at mor har ret til at gå på graviditetsorlov 6 uger før med sædvanlig løn før forventet termin.  

En soloforælder har ret til 46 ugers orlov efter fødslen/modtagelsen.

Derudover har en soloforælder, hvis barn er født/modtaget den 1. april 2024 eller senere, at soloforælderen også har ret til 10 ugers barsel med løn udover det beskrevne ovenfor i afsnittet om løn under barsel.  

F.eks. vil en solomor have krav på løn i:

6 uger med sædvanlig løn før forventet fødsel.

26 uger med sædvanlig løn efter fødsel + 10 yderligere uger = 36 uger med sædvanlig løn efter fødsel.

Flerlingeforældre

Hvis du får tvillinger

Du får ikke en længere barsel eller flere barselsdagpenge, hvis du får tvillinger født senest 30. april 2024.

Som forældre kan I dele, udskyde og forlænge orloven præcis på samme måde som ved et barn.

Du får dog udbetalt et ekstra børnetilskud af Udbetaling Danmark, indtil børnene bliver 7 år.

Hvis du derimod får tvillinger den 1. maj 2024 eller senere får du 13 ugers ekstra øremærket orlov med dagpenge. Din partner får tilsvarende 13 ugers ekstra øremærket orlov med dagpenge, altså 26 ugers ekstra orlov i alt.  

De ekstra uger skal være afholdt inden børne fylder et år.  

Når ugerne er øremærket, bortfalder de, hvis ikke de afholdes. Far kan ikke overføre ugerne til mor eller omvendt.

Derudover har tvillingeforældre, hvis børn er født/modtaget den 1. april 2024 eller senere, også ret til 13 ugers barsel med sædvanlig løn, udover det beskrevne ovenfor i afsnittet om løn under barsel. 

OBS. Hvis du har fået tvillinger i april 2024, så kontakt Radiograf Rådet, da det er en overgangsperiode, hvor der gælder specielle forhold.

F.eks. vil en tvillingemor have krav på løn i:

6 uger med sædvanlig løn før forventet fødsel.

20 uger med sædvanlig løn efter fødsel + 6 uger til deling + 13 yderligere uger = 39 uger med sædvanlig løn efter fødsel.

Hvis du får trillinger, firlinger mv.

Hvis I har fået 3 eller flere børn ved samme fødsel, har I mulighed for at søge om 26 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge tilsammen, som I kan fordele mellem jer. Reglerne gælder kun forældre til børn, der er født den 1. januar 2023 eller senere.

Det betyder, at I begge har mulighed for at være hjemme samtidig i længere tid.

De 26 ugers orlov skal være afholdt inden 18 måneder efter fødslen. Orloven kan ikke forlænges eller udskydes ved genoptagelse af arbejdet.

Derudover har forældre med 3 eller flere børn ved samme fødsel, hvis børn er født/modtaget den 1. april eller senere, også ret til 13 ugers barsel med sædvanlig løn, udover det beskrevne ovenfor i afsnittet om løn under barsel. 

F.eks. vil en trillingemor have krav på løn i:

6 uger med sædvanlig løn før forventet fødsel.

20 uger med sædvanlig løn efter fødsel + 6 uger til deling + 13 yderligere uger = 39 uger med sædvanlig løn efter fødsel.

Er du eller din partner selvstændig, ledig eller studerende?

Der gælder særlige regler for dig, hvis du er selvstændig, ledig eller studerende. Så kan du vælge at overdrage op til 22 uger (8+9+5 uger) til den anden forælder. Du har derfor kun 2 ugers øremærket orlov, som du skal holde i forbindelse med fødslen.  

Regnbuefamilier

Regnbuefamilier får fra den 1. januar 2024 mulighed for, at barnets to retlige forældre kan dele den overførbare orlov med op til to såkaldte sociale forældre. Det kan være en ægtefælle eller samlevende såvel som en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet og denne donors ægtefælle eller samlever.  

Det vil sige, at den nye orlovsmodel giver mulighed for at fordele den overførbare orlov mellem op til fire forældre. 

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overføre noget af eller hele sin overførbare orlov. 

Sociale forældre, der får overført orlov fra retlige forældre, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

Børn født inden 2. august 2022

Find reglerne for din barselsorlov i  

Disse regler gælder kun forældre til børn, der er født inden 2. august 2022

Du har som mor ret til at holde 50 ugers barsel med barselsdagpenge efter barselsloven.  

Som far har du ret til at holde 34 ugers barsel med barselesdagpenge.  

I skal dog være opmærksomme på, at I kun samlet har ret til barselsdagpenge i 52 uger.    

De 52 uger udgøres af: 

 • fire uger før fødslen (moren). OBS!! Der bliver kun medregnet fire uger, selvom moderen går fra seks uger før 
 • 14 uger efter fødslen (moren) 
 • to ugers fædreorlov 
 • 32 ugers barselsdagpenge til deling mellem forældrene 

Barselsaftalen regulerer bl.a. løn under barsel. Barselsloven er en forudsætning for Barselsaftalen og er indarbejdet i denne.  

Løn under barsel 

Er du ansat i staten under din barsel, giver Barselsaftalen dig i hovedtræk nedenstående rettigheder og forpligtelser. 

Før fødslen  

Mor skal give sin arbejdsgiver meddelelse om graviditeten senest tre måneder før, hun forventer at føde. Hun har ret til fravær med sin sædvanlige løn i seks uger før den forventede fødsel.  

Hvis far/medmor vil holde sine to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen, skal det varsles til arbejdsgiver senest fire uger før den forventede fødsel. 

De første 14 uger efter fødslen 

Efter fødslen har mor ret til fravær med sædvanlig løn i 14 uger. 

Senest otte uger efter fødslen skal mor meddele sin arbejdsgiver, hvornår hun genoptager arbejdet, hvordan barselsugerne skal fordeles, og hvorvidt hun ønsker at benytte retten til at udskyde sit fravær. 

Far/medmor har ret til to ugers fædreorlov inden for de første 14 uger til sædvanlig løn.  

Senest otte uger efter fødsels skal Far/medmor meddele sin arbejdsgiver, hvornår arbejdet genoptages, hvordan barselsugerne skal fordeles, og hvorvidt retten til at udskyde barsel skal benyttes. 

Fra 14 uger efter fødslen og frem (6+7+6 uger)  

Mor har ret til yderligere seks uger med sædvanlig løn 

Far/medmor har ret til at holde yderligere 7 uger med sædvanlig løn.  

Forældrene har yderligere seks uger med sædvanlig løn til deling, hvis de er ansat på samme barselsaftale. 

Hvis forældrene ikke er ansat efter samme Barselsaftale, tilfalder de seks ugers fravær med løn, der var til deling, den af jer, der er omfattet af aftalen.  

Pension 

Under ulønnet orlov indbetaler arbejdsgiveren sædvanligt arbejdsgiver- og eget bidrag til den ansattes pensionsordning. Hvis forældreorlovens 32 uger udstrækkes til 40 eller 46 uger, indbetales der dog ikke pensionsbidrag i de yderligere 8 eller 14 uger. 

Adoption 

Barselsaftalen indeholder ligeledes regler for din barselsorlov, hvis du holder den i forbindelse med adoption. Hvis du er i et ansættelsesforhold, giver barselsaftalen i hovedtræk nedenstående rettigheder.  

Før modtagelsen 

Ved afhentning af barn i udlandet har begge adoptanter ret til fravær med løn i samme periode før modtagelsen som I har ret til dagpenge.   

Efter modtagelsen  

Den ene af adoptanterne har ret til fravær med løn de første 14 uger efter modtagelsen. Herudover har den samme forælder ret til 32 ugers fravær efter den 14. uge, hvoraf de seks af ugerne er med sædvanlig løn. 

Den anden af adoptanterne har ret til to ugers fravær med løn inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Derudover har denne adoptant ret til fravær i 32 uger efter den 14. uge, hvoraf de syv af ugerne er med sædvanlig løn. Hvis han/hun ønsker det, kan denne adoptant dog vælge at holde mere end to ugers inden for de første 14 uger. I det tilfælde bruger adoptanten af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 14. uge.  

Derudover har adoptanterne har ret til seks ugers fravær med løn. Disse seks uger kan holdes af den ene adoptant eller deles imellem dem. 

Ved adoption gælder samme muligheder for forlængelse, udskydelse og genoptagelse af arbejdet og ferie, som for øvrige barslende.    

Er du ledig, skal du henvende dig i A-kassen. 

Udskydelse 

Hvis dit barn er først før den 2. august 2022, kan den ene forælder vælge at udskyde mindst 8 uger ugers orlov til senere afholdelse dog højest 13 uger. Orloven skal være afhold inden barnet fylder 9 år.  

Udskydelse skal ske skriftligt senest otte uger efter fødsel. Du vil i så fald kunne tage de udskudte uger og barselsdagpengene med videre til en anden arbejdsgiver, såfremt du skifter job mellem din barsel og det tidspunkt du ønsker at holde din udskudte orlov.  Det kaldes retsbaseret udskydelse 

Du kan aftale med din arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov, og aftale det senere end 8 uger efter fødsel. Det kaldes aftale baseret udskydelse. De uger kan du ikke tage med videre til en ny arbejdsgiver. Hvis du ikke afholder dem inden et jobskifte bortfalder de.  

Når du vil afholde den udskudte barsel, skal du varsle det overfor din arbejdsgiver senest 8 uger før første orlovsdag.  

Hvis din bopælskommune får meddelelse om forlængelse i en periode, hvor du modtager løn, vil din løn blive reduceret med det beløb, dagpengene er nedsat. Du kan derfor overveje, om du vil vente med at give din bopælskommune besked om forlængelsen, til lønperioden er udløbet. Dette vil dog medføre en forholdsmæssigt større reduktion af dine resterende dagpenge.  

Forlængelse af barsel  

Du har mulighed for at holde barselsorlov i en længere periode, end den, du kan modtage løn og dagpenge i. F.eks. har hver forælder ret til fravær fra arbejdet i 32 uger, efter barnet er blevet 14 uger. 

Dagpengeperioden kan forlænges med otte eller 14 uger, mod at dagpengene bliver nedsat forholdsmæssigt, så den samlede ydelse i kroner og ører svarer til i alt 52 ugers dagpenge. Hvis I vælger at forlænge orloven, er det en forudsætning, at I ikke udskyder en del af orloven til senere afholdelse.   


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler