22. marts 2024

OK24 – Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Snart skal radiografer ansat i staten tage stilling til det statslige forlig. Her får du opsummeret de vigtigste dele i aftalen, så du er klar til urafstemningen.

 

Umiddelbart efter påske går urafstemningen om overenskomstaftalen på statens område i gang. Og som noget nyt kommer overenskomstaftalen også til at have betydning for de radiografer, der er ansat i staten på individuelle kontrakter. 

Per 1. april 2024 bliver radiografer, der er ansat i staten på individuelle kontrakter, nemlig omfattet af overenskomsten på det statslige område (vi tager forbehold for, at nogle radiografer kan være undtaget afhængig af deres kontrakt). 

Radiograf Rådet opfordrer derfor til, at man bruger sin stemmeret og tager stilling til aftalen ved urafstemningen. 

Hvad sker der, når urafstemningen begynder?

Når urafstemningen går i gang, afgiver de stemmeberettigede medlemmer deres stemme via et afstemningslink, der sendes ud via mail, og som også vil være at finde på Radiograf Rådets hjemmeside.

Derfor er det vigtigt, at medlemmer allerede nu går ind og opdaterer deres medlemsinfo via hjemmesiden, så Radiograf Rådet har det rette tilhørsforhold registeret. 

Til urafstemningen vil ansatte i staten stemme om aftalen på statens område – det generelle forlig og det særlige forlig med de organisationsspecifikke elementer aftalt for radiografer.

Men hvad var det nu lige, der stod i aftalerne? Her opsummerer vi de vigtigste elementer i de to aftaler.

Seks hurtige om den generelle aftale

 • Det generelle forlig har en ramme på 8,8%, hvoraf første lønstigning på 5,89% (inkl. skøn for reguleringsordning) træder i kraft d. 1. april 2024
 • En forbedring af pensionen, der stiger til 18,4% per 1. april 2025. For ledere på professionsskolerne stiger pensionen dog til 18,97%.
 • Med en ny fritvalgsordning får ansatte i staten mulighed for at få udbetalt den del af sin pension, der overstiger 15%, som løn. Man binder sig på en løsning et år ad gangen. 
 • En ny opsparingsordning, hvor du kan spare op til 15 dages ekstra frihed til senere brug. Du kan opspare afspadsering for mer- og overarbejde samt den 6. ferieuge
 • Mere barsel til far, medmor, solo- og flerlingeforældre. 
 • En stigning i særlig feriegodtgørelse til 2,02% per 1. april 2024. 

Den særlige aftale på statens område

For undervisere på professionshøjskolerne

 • For undervisere på professionshøjskolerne stiger satsen på slutløntrinene per 1. april 2025. Trin 7 stiger fra 392.195 kr. til 395.589 kr., imens trin 8 stiger fra 404.395 kr. til 407.896 kr. (oktober 2023-niveau)
 • Der opstrammes i arbejdstidsreglerne med henblik på at sikre bedre sammenhæng mellem de ansattes tid og opgaveløsning
 • Desuden er man blevet enige om gå i dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at finde en løsning for de lektorer, der på grund af at være blevet bedømt før 2013-ordningen på den tidligere lektorordning har andre lønvilkår end deres kolleger. 
 • For forskere og ph.d.’ere har man aftalt sikkerhed for, at man kan vende tilbage til en stilling som adjunkt eller lektor, hvis ph.d.-forløbet ikke gennemføres. Man forbedrer også muligheden for at forlænge den enkeltes ph.d.-forløb i tilfælde af uforudsete hændelser.

For radiografer på det øvrige statslige område/på individuelle kontrakter

 • Der indføres nyt system for basislønninger. De otte løngrupper for sygeplejersker, afdelingssygeplejersker mv. reduceres til tre nye, neutrale løngrupper 1, 2 og 3. 
 • Lønsatserne stiger. Den laveste løngruppe 1 stiger til 388.331 kr. årligt, imens den laveste løngruppe 3 stiger til 489.191 kr. årligt (oktober 2023-niveau).
 • Kvalifikationstillæg konverteres til overenskomst – og det skaber et bedre udgangspunkt for løn for alle. 
 • Man får nu mulighed for at blive ansat med konsulenttitel. 

Det nye system for basislønninger betyder, at man blandt andre omlægger de løngrupper, der i dag er kendt som sygeplejerske og henholdsvis instruktions-, afdelings- og oversygeplejerske.

Løngruppen sygeplejerske og instruktionssygeplejerske konverteres i stedet til den nye løngruppe 1. Afdelingssygeplejerske ændres til løngruppe 2, imens oversygeplejerske fremover vil være løngruppe 3. 

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan det nye lønsystem ændrer basislønnen for de respektive løngrupper. Man bliver rykket op i den basisløngruppe, der er tættest på ens nuværende:

Nuværende løngruppeNy løngruppeNuværende årsløn (okt. 2023-niveau)Ny årsløn (okt. 2023-niveau)Årlig stigningMånedlig stigning
Sygeplejerske1337.288 kr.388.331,00 kr.51.042,92 kr.4.930,73 kr.
Instruktionssygeplejerske1360.077 kr.388.331,00 kr.28.254,27 kr.2.729,36 kr.
Afdelingssygeplejerske2379.270 kr.440.494,86 kr.61.225,31 kr.5.914,35 kr.
Oversygeplejerske3438.268 kr.489.181,13 kr.50.913,09 kr.4.918,19 kr.

Konverteringen af kvalifikationstillæg til overenskomst betyder, at den enkeltes kvalifikationstillæg fremadrettet bliver en del af basislønnen. Det betyder, at alle fremtidige ansættelser vil begynde på et betydeligt højere basislønniveau. Samtidig skaber det et bedre udgangspunkt for lokalløn for alle i fremtiden. 

Med konverteringen vil nogen opleve en betydelig lønfremgang, alt imens ingen vil opleve en lønnedgang, fordi en eventuel negativ difference mellem ens tidligere løn og nye løn vil udmønte sig i et nyt fast kvalifikationstillæg.

Ved konverteringen af kvalifikationstillæg til overenskomst, lægges det nuværende løntrin sammen med eksisterende kvalifikationstillæg. Hvis summen er lavere end den nye løngruppe, vil man opleve en lønstigning udover de 7,4%, som svarer til forskellen. Hvis summen er højere end den nye løngruppe, konverteres det overskydende beløb til et nyt kvalifikationstillæg, og man vil opleve en lønstigning på de 7,4 %. Se to eksempler på det herunder:

Nuværende basisløn294.899
Nuværende kvalifikationstillæg20.000    
Nuværende løn i alt314.899
Ny basisløn335.000    
Forskel+20.101
 Lønstigning på 1.373 kr. per måned  
Nuværende basisløn294.899    
Nuværende kvalifikationstillæg50.000    
Nuværende løn i alt344.899    
Ny basisløn335.000    
Forskel-9.899    

Aftalen på det statslige område, der er indgået mellem finansministeren og Centralorganisationens Fællesudvalg (CF), kan læses i sin helhed på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside.  

Husk at bruge din stemme!

Radiograf Rådets formandskab og en enig hovedbestyrelse anbefaler at stemme ja til overenskomstaftalen på statens område. 

Vi opfordrer alle omfattede og stemmeberettigede radiografer til at deltage i urafstemningen – for vi har brug for, at netop du tager stilling. 

Er du som medlem stadig i tvivl, eller har du spørgsmål til, hvad aftalen kommer til at betyde for netop din jobsituation, så kontakt Radiograf Rådet på kontakt@radiograf.dk .


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler