12. februar 2024

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

Radiograf Rådets formandskab kalder forliget, der blev indgået søndag, for en udmærket og fornuftig aftale

 

I søndags indgik forhandlerne for offentligt ansatte en overenskomstaftale, der sikrer en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent over de næste to år.  

På statens område har vi i Radiograf Rådet cirka 40 medlemmer, der er ansat på overenskomst. I tillæg er omkring ti af vores medlemmer ansat i statsligt regi på individuelle kontrakter.  

Det toårige statslige forlig, der sikrer en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent, træder i kraft med de første stigninger allerede i april i år. Per 1. april stiger lønnen dermed med 5,9 procent, i april 2025 med yderligere 1,27 procent, og i november 2025 med 0,20 procent.  

Pension kan udbetales som løn 

I aftalen får ansatte valgfrihed til, at den del af deres pension, som overstiger femten procent, kan vælges udbetalt som løn eller indsættes på pension eller opsparingsordning.  

Med en ny opsparingsordning kan ansatte opspare frihed til afspadsering og særlige feriedage. Ordningen, der træder i kraft 1. april 2025, kan udgøre op til 15 dages ferie og afspadsering i alt.  

Med i aftalen kommer også en ret til yderligere tre ugers barsel til fædre, medmødre og adoptanter.  

Større inddragelse af tillidsrepræsentanter 

Som et nyt og interessant element i aftalen ønsker parterne også en større involvering af tillidsrepræsentanter. Ifølge aftalen er arbejdsgiver og arbejdstager nemlig enige om, at ”et godt og konstruktivt samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og ledelse” er et vigtigt element i at understøtte opgaveløsningen og sikre den gode arbejdsplads. Der fremgår af Finansministeriets faktaark om den nye aftale.  

Derfor vil man som del af forliget ændre i tillidsrepræsentantaftalen. Blandet andet vil man justere tillidsmandsstrukturen i store og komplekse institutioner, der har flere lokationer og medarbejdergrupper over 100 medarbejdere.  

En udmærket og fornuftig løsning  

Radiograf Rådets formandskab kalder aftalen for en ”udmærket og fornuftig løsning”.  

”De statsansattes forhandler, Rita Bundgaard, og finansministeren har gjort et godt stykke arbejde,” udtaler Radiograf Rådets formand, Christian Gøttsch Hansen, der kalder aftalen for ”det bedst opnåelige.” 

”De 8,8 procent er en god og stærk lønramme, der ikke blot sikrer, men udvikler reallønnen for de statsligt ansatte holdt op imod lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Skal staten forblive en attraktiv arbejdsplads, er det afgørende, at reallønnen følger med,” tilføjer formanden.  

Opsparingsordningen, der knyttes til pensionen, ser formanden som en attraktiv løsning for de statsligt ansatte.  

”Konkret betyder ordningen, at de procentpoint, der overstiger femten, kan udbetales som løn eller frihed. Pointen er, at den enkelte medarbejder får mere frihed til selv at vælge. Den selvbestemmelsesret hilser vi velkommen,” udtaler Christian Gøttsch Hansen.  

Tillidsrepræsentanterne skal være bindeled  

Formandskabet vil også følge med i udviklingen på tillidsrepræsentant-området med stor interesse. Ifølge formanden for Radiograf Rådet bliver et styrket samarbejde med tillidsrepræsentanterne alfa og omega i den fremtidige implementering af overenskomstaftalerne.  

”En del af de udfordringer, man i det store og hele drøfter i overenskomstforhandlingerne lige nu, er det de enkelte arbejdspladsers opgave at finde konkrete løsninger på i kølvandet på de endelige forlig. Dét stiller krav om et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter,” forudser Christian Gøttsch Hansen – på det statslige såvel som regionale og kommunale område.  

”For sundhedsprofessionelle ser vi ind i, at arbejdspladser kan indgå plusordnings-aftaler og pålægge ekstraarbejde. Dét kræver en større inddragelse af tillidsrepræsentanter, der kan fungere som et vigtigt bindeled mellem ledelse og medarbejdere. Derfor håber jeg, at hensigten om at inddrage tillidsrepræsentanter på det statslige område også kommer til at ses på det regionale og kommunale område,” udtaler formanden.  

Den nye overenskomstaftale, der er indgået mellem finansministeren, Centralorganisationens Fællesudvalg (CF) og Akademikerne, kan læses på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside.  

Aftalen mellem arbejdsgiver og arbejdstager på det statslige område skal godkendes ved afstemninger i alle organisationerne. 


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”