11. september 2023

Robustheds-kommissionens anbefalinger kalder på bedre muligheder for at opkvalificere radiografkompetencer

Robusthedskommissionen vil med sine anbefalinger give sundhedspersonale mere tid til kerneopgaven ved blandt andet en øget brug af AI og andre teknologiske løsninger. Det giver mening, lyder det fra både chair for Radiografisk Forskningsnetværk og konstitueret formand for Radiograf Rådet – men det kræver bedre muligheder for videreuddannelse for radiografer.

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationsansvarlig

Robusthedskommissionen med Søren Brostrøm i front har afsluttet sit arbejde og har den 11. september 2023 offentliggjort rapporten, der indeholder 20 anbefalinger.

Formålet med anbefalingerne er, at sundhedspersonale skal have mere tid til kerneopgaven – og for at løse dette skal AI og andre teknologiske løsninger spille en væsentlig rolle.

Jakob M. Møller, der er forskningsradiograf ved Herlev og Gentofte Hospital samt chair for Radiografisk Forskningsnetværk, har kigget på anbefalingerne.

Gennemgående for mange af anbefalingerne er brugen af teknologi og AI. Blandt andet lyder det under anbefaling 5, at ny teknologi og den digitale infrastruktur skal understøtte det diagnostiske område. Til det har Jakob M. Møller et væsentligt forbehold:

”Det er muligt at der er et behov for øget udbredelse af AI teknologier til beslutningsstøtte, men det bør sikres, at de påtænkte AI algoritmer er klinisk validerede til det givne fagområde. Dette er på ingen måde tilfældet i dag,” siger Jakob M. Møller.

Rapportens anbefaling 8 byder, at digitale kompetencer og teknologiforståelse skal styrkes, mens anbefaling 17 omhandler, at efter- og videreuddannelserne skal reformeres, så karrierevejene rettes mod praksis.

Der er her ifølge Jakob M. Møller både et hul i og et vindue for radiografprofessionen:

”Det er af overordentlig stor betydning, at der udvikles stillinger, der kombinerer klinisk arbejde, forskning og udvikling af teknologi. Der er i dag meget få stillinger i radiograffaget, som har dette som arbejdsopgave, hvilket betyder, at der allerede i dag er et stor teknologisk efterslæb i brugen af allerede udviklede diagnostiske teknologier. Det er, som jeg ser det, af overordentligt stor vigtighed, at der etableres kandidatuddannelse i radiografi for at får højnet den teknologiske forståelse til et niveau, hvor den kan følge med i den stadige teknologiske udvikling,” lyder det fra Jakob M. Møller.

Kommissionens anbefalinger italesættes i rapporten ud fra en række problemstillinger i sundhedsvæsenet, herunder overdiagnosticering.

Konstitueret formand for Radiograf Rådet Christian Gøttsch Hansen, der har siddet i følgegruppen for Robusthedskommissionen, er enig i Jakob M. Møllers betragtninger og mener, at blandt andet problemet med overdiagnosticering kalder på radiografer og radiografiske kompetencer – og AI være et værktøj:

”AI er en teknisk løsning, der kan være med til, hvis det er optimeret, og algoritmerne er målrettet den enkelte patient og vedkommendes lidelse, at sikre en væsentlig højere diagnosesikkerhed – vel at mærke hvis undersøgelserne, der udføres på patienten, er udført korrekt i forhold til f.eks. positionering, lejring og i nogle tilfælde vejrtrækning. AI vil i min optik kalde på kompetencer, der ligger i umiddelbar forlængelse af de radiografiske kompetencer, og derfor giver det så meget mening med en mulig overbygning som en kandidatuddannelse, der er rettet mod ny teknologi og en bredere teknologiforståelse i fremtidens sundhedsvæsen,” siger Christian Gøttsch Hansen.

Robusthedskommissionen blev nedsat i august 2022 i forlængelse af, at der den 20. maj 2022 blev indgået en politisk aftale om en sundhedsreform.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”