Wave burst

Øvrig orlov

Her kan du læse om reglerne for øvrig orlov og orlov i forbindelse med arbejde i udlandet, omsorgsorlov, vidneforklaring og tilbagevenden efter orlov.

Hovedreglen er, at du skal aftale med arbejdsgiver, hvis du ønsker orlov eller anden tjenestefrihed uden løn, medmindre der er særlige aftaler i personalehåndbogen eller i din overenskomst, hvis du er privat ansat.

Hvis du er offentligt ansat, kan din arbejdsgiver give dig tjenestefri uden løn i situationer, hvor det ikke strider mod arbejdsgiverens interesser. Din arbejdsgiver skal derfor begrunde et afslag på en anmodning om tjenestefrihed uden løn, og kunne argumentere for, at det er til ulempe for arbejdspladsen.

Der er dog undtagelser til denne hovedregel ifm: 

 • Tjenestefri til arbejde i udlandet
 • Omsorgsorlov
 • Borgerligt ombud og afgivelse af vidneforklaring
 • Tilbagevenden efter orlov eller anden tjenestefrihed
Tjenestefri til arbejde i udlandet

Som offentligt ansat har du ret til tjenestefrihed uden løn, hvis du:

De nærmere regler kan du finde aftalerne, som gælder henholdsvis på det kommunale og regionale område her.

Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

 • Udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslande,
 • Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
 • Ansættes i Grønlands Hjemmestyre/kommuner mv.

Der er ikke nogen tidsbegrænsning for retten til tjenestefri uden løn er, perioden medregnes i din i løn- og ansættelsesancienniteten.

Omsorgsorlov

Den 2. august 2022 blev der tilføjet en bestemmelse i Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Denne bestemmelse giver alle lønmodtagere ret til 5 dages selvbetalt omsorgsorlov pr. år til at yde personlig omsorg eller støtte pga. en alvorlig helbredsmæssig tilstand til:

 • egne børn
 • forældre
 • ægtefælle
 • partner
 • en person der bor i samme husstand som lønmodtageren

Det kan f.eks. være du skal ledsage en forælder til demensudredning eller anden alvorlig sygdom. Eller du skal ledsage dit barn, der lider af en alvorlig psykisk sygdom til læge besøg.

Arbejdsgiver kan kræve dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte. Du skal som lønmodtager selv betale for evt. lægelig dokumentation.

Dagene kan bruges som enkelte dage eller i en sammenhængende periode. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.

Du har ikke ret til løn, hvis du afholder 5 dages omsorgsorlov. Du har alene ret til friheden.

De 5 dages omsorgsorlov træder ikke i stedet for andre omsorgsdage, der er aftalt f.eks. via overenskomst, men er yderligere frihed, du har ret til.

Afgivelse af vidneforklaring

Hvis du bliver indkaldt som vidne, har du pligt til at afgive vidneforklaring. Derfor har du også ret til at få tjenestefri, så du kan møde op i retten.

Du skal i videst muligt omfang opnå tjenestefri ved at få tjenesten omlagt eller ved at bytte din vagt.

At afgive vidneforklaring er ikke borgerligt ombud – og vidneafgivelse er derfor ikke omfattet af Ombudsbekendtgørelsen, men i praksis kan der gives tjenestefri efter reglerne om borgerligt ombud, da man har pligt til at afgive vidneforklaring. Det betyder, at der kan gives tjenestefri med løn, hvis den nødvendige frihed ikke har kunnet opnås ved omlægning af tjenesten elle ved at bytte.

Hvis din arbejdsgiver beder dig om at afgive vidneforklaring i forbindelse med en sag mod Radiograf Rådet/anden organisation, f.eks. som ledelsesrepræsentant, er det vores opfattelse, at du har ret til tjenestefri med løn på dagen og at du ikke først skal opnå tjenestefri ved at omlægge tjeneste elle ved at bruge anden frihed.

Tilbagevenden efter orlov eller anden tjenestefrihed

Hvis du har været bevilliget tjenestefrihed eller orlov, er det vigtigt at aftale med din arbejdsgiver, hvilken stilling du har ret til at vende tilbage til, når orloven eller tjenestefriheden er slut.

Du har ret til at komme tilbage til en tilsvarende stilling. Det vil sige til en tilsvarende stilling på den afdeling/det område, du var ansat på, før du fik tjenestefri, men ikke til nøjagtig den samme stilling.

Derfor er det vigtigt, at du aftaler vilkårene for din tilbagevenden allerede i forbindelse med, at du ansøger om tjenestefrihed.

Ansatte der har aftalt tjenestefri uden løn kan opsiges i samme omfang som andre ansatte.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”