Wave burst

Om Radiograf Rådet

Kongres 2020

Radiograf Rådets kongres 2020 er opdelt i to dele. Den første del (nødkongressen) den 3. oktober 2020. Den anden del (debatterne) den 13. marts 2021.

Radiograf Rådets Kongres 2. del, 13. marts 2021

Pandemien har haft indflydelse på den måde vi mødes, om vi må mødes og på den måde vi holder vores demokratiske processer. Radiograf Rådets kongres i 2020 er ingen undtagelse, da den både blev delt i to dele og er rykket til den virtuelle verden.

Den udskudte del af kongressen blev, desværre også afholdt virtuelt. Denne gang var teknikken god og kongressen forløb uden de store komplikationer.

Da nødkongressen blev afholdt var håbet stort for, at den sidste del ville kunne afholdes fysisk. Den var jo først til marts. Det har jo så vist sig at det forholdt sig anderledes, hvorfor kongressen igen var virtuel. Denne gang var det med øvede delegerede og det kunne mærkes. For selvom 2. del indeholdt debatpunkterne og netop af den årsag var udskudt, så forløb netop debatterne disciplinerede og i god ro og orden.


Nødkongressen var i sig selv at betragte som en fortsættelse af den oprindelige kongres fra oktober, blot med en meget lang pause. Derfor var de nødvendige punkter i forbindelse med afholdelsen fx mødeleder, stemmetæller og diverse godkendelser af formalia, hurtigt overståede.


For at gøre det hele lidt festligt, så havde hver deltager fået tilsendt en lille eventpakke, som blev bragt i spil hen over dagen. I pakken var der påskeæg og dekoration, og det fineste æg udløste da også en præmie.

De vigtigste punkter 13. marts 2021

Behandling af medlemsformer

Det første punkt var en ændring i Radiograf Rådets medlemsformer. Flere medlemmer, der arbejder mindre end 20 timer, har henvendt sig gennem årene og spurgt om det er muligt, at være medlem til et reduceret kontingent. 

Derfor var der på kongressen et oplæg fra hovedbestyrelsen om ændring i medlemsformerne, således at medlemmer der går ned under 20 timer/uge kan forsætte som medlemmer, men med en kontingentsats der afspejler deres arbejdsandel.

Det vedtog kongressen og ved samme punkt blev medlemsformen for efterlønnere/pensionister ændret til det bredere seniorer, der bedre afspejler et moderne arbejdsmarked.

*) gælder barsels- og sygedagpenge
Regioner20202021%-tal ift. aktive
Aktive radiografer, overenskomstdækket14581458100%
Aktive radiografer, overenskomstdækket, under 20 timer/uge729Pr. 1. juli 2021, 50%
Aktive ledige og dagpengemodtagere*29829220%
Studerende på SU eller revalidering – inkl. videreuddannelse15014610%
Seniorer15014620%
Interessemedlemmer, ikke overenskomstdækket29829220%
Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim.

HB-sammensætning

Det store diskussionspunkt var sammensætningen af HB. På kongressen i 2017 var der en debat, hvor kongressen gav klart udtryk for, at der var behov for en forandring. Det har Hovedbestyrelsen siden arbejdet med, ikke mindst en afklaring af hvordan den forandring kunne tage form, da det ikke helt entydigt fremgik af debatten i 2017. Især Radiograf Rådets struktur i almindelighed og Hovedbestyrelsens sammensætning i særdeleshed, har været på næsten samtlige møder i denne kongresperiode. Desuden har strukturen også være behandlet på de to regionsbestyrelsesseminarer i kongresperioden, med hjælp fra en proceskonsulent på det ene af seminarerne.

Efter flere behandlinger på HB-møder var der to hovedsynspunkter tilbage, den ene gik på, ikke at gøre noget dvs. 12 HB-medlemmer, den anden gik på 9-modellen, (1 repræsentant fra hver region, RSD og lederne samt to fra formandskabet). 

Trods ihærdigt arbejde gennem flere år har det ikke været muligt at opnå enighed i Hovedbestyrelsen, hvorfor der blev fremlagt et kompromis for kongressen i stedet, med fokus på lighed mellem regionerne.

Forslaget, der blev vedtaget, gik på at der fremover skal være 2 hovedbestyrelsesmedlemmer pr. region og indebærer at hovedbestyrelsen fremover vil bestå af 14 personer – formand, næstformand, 1 studerende, 1 leder, samt 2 fra hver af de 5 regioner.
Forinden blev der dog stillet et modforslag, der gik på 9-modellen. Modforslaget, der som det mest vidtgående, blev sendt til afstemning først opnåede ikke 2/3-deles flertal, og blev dermed ikke vedtaget.

Referat fra kongressen

Referatet fra kongressen finder du her:

Kongresmaterialet

Det samlede kongresmateriale finder du i kongresbogen, der også var udgangspunktet for den virtuelle nødkongres, der blev gennemført den 3. oktober 2020.

Det er den samme kongresbog, der er udgangspunktet for 2. del af kongressen den 13. marts 2021.

Radiograf Rådets (nød)kongres 3. oktober 2020

Nødkongressen blev afholdt virtuelt og erstattede den planlagte kongres, der er udskudt til marts 2020. Kongressens dagsorden var begrænset til de punkter, der var nødvendige for foreningens fortsatte drift.

Kongressen kunne have været afholdt fysisk med de daværende restriktioner, men Hovedbestyrelsen fandt, at det vil være uforsvarligt at samle en så stor gruppe af sundhedsansatte på tværs af hele landet. Derfor besluttede Hovedbestyrelsen at ændre den ordinære kongres til en virtuel nødkongres, der kun skulle behandle udvalgte punkter fra den oprindelige dagsorden, som var nødvendige for Radiograf Rådets fortsatte drift.

Ud over de nødvendige punkter i forbindelse med afholdelsen fx mødeleder, stemmetællere og diverse godkendelser af formalia, så skulle kongressen behandle Hovedbestyrelsens beretning, godkendelse af regnskab og budget (herunder kontingentsats) og en ændring af § 15, der fremover giver handlemuligheder ved force majeure.

Endelig, så var nødkongressen også den officielle godkendelse af Formand Charlotte Graungaard Falkvards og Næstformand Christian Gøttsch Hansens genvalg til posterne, der ikke havde været i kampvalg.

Det efterlod en række vigtige debatpunkter, herunder strukturdebatten og de punkter, fra den oprindelige dagsorden. De vil blive behandlet på en erstatnings-kongres den 13. marts 2021, der planlægges som en fysisk kongres.

De vigtigste punkter 3. oktober 2020

Rammebudget og kontingent

Hovedbestyrelsen havde forslået at fastfryse kontingentet i den næste periode. Det udarbejdede budget danner grundlag for de foreslåede kontingentsatser og viser et underskud for 2021 og 2022 på henholdsvis -727.000 kr. og -255.000 kr., hvorimod budgettet udviser et mindre overskud for 2023 på 115.000 kr.

Beslutningen om de nye medlemsformer, der udestår indtil anden-delen af kongressen, vil også kunne øge underskuddet marginalt, dersom det vedtages, hvilket vi håber på. Beløbet kan være svært at anslå, da der er tale om få personer på under 20 timer om ugen og at det omvendt også kan være med til at fastholde fremfor at de melder sig ud.

Til trods for dette og i lyset af de sidste mange års overskud, var det Hovedbestyrelsens anbefaling, at kongressen godkendte de foreslåede kontingentsatser, hvilket kongressen lyttede til og godkendte både budget og kontingentsatser.

Ændring af § 15

På Hovedbestyrelsens opfordring vedtog kongressen et nyt stk. 4 i § 15: I tilfælde af force majeure er HB bemyndiget til at afholde Kongressen digitalt.

Forslaget blev godkendt uden stemmer imod, og Radiograf Rådet er dermed sikret i forhold til evt. uforudsigelige fremtidige hændelser, der kan have indvirkning på afholdelse af kongressen.

Godkendelse af de nuværende love

Strengt taget, så følger lovene kongresperioden og dermed var der behov for en formel godkendelse af de nuværende love. De skulle forlænges indtil hele Kongressen er afholdt i marts. Det kan virke indlysende, men var nødvendigt. Forslaget blev vedtaget.

Valg af Formand og Næstformand

Der var én kandidat til hver post, som herefter blev valgt til posten. Derfor lød der på kongressen også et stor tillykke til Charlotte Graungaard Falkvard, der blev valgt som Formand og Christian Gøttsch Hansen, som blev valgt som Næstformand.

Nedsættelse af uddannelsesfondens bestyrelse

Endelig var der valg til uddannelsesfondens bestyrelse, som altid bliver afholdt på selve kongressen. Der er to pladser og der var to kandidater. Dermed er Peter Butty og Karina Baadsgaard Christensen blev valgt.Endelig var der valg til uddannelsesfondens bestyrelse, som altid bliver afholdt på selve kongressen. Der er to pladser og der var to kandidater. Dermed er Peter Butty og Karina Baadsgaard Christensen blev valgt.

Referat

Hvis du er interesseret i detaljerne fra kongressen den 3. oktober 2020 eller bare nysgerrig, så er referatet offentligt tilgængeligt.

Læs referatet fra Radiograf Rådets kongres 3. oktober 2020


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”