Wave burst

Hjælp og vejledning i klinik

Hvad forventes af dig som stude­rende, og hvad kan du selv kan gøre for at få et godt udbytte af den kliniske del af din uddannelse? Få inspiration og gode råd til at få det optimale ud af den kliniske del af din uddannelse ude på afdelingen.

For studerende

Mødet med den kliniske del af uddannelsen

Hvad forventes af dig som stude­rende, og hvad kan du selv kan gøre for at få et godt udbytte af den kliniske del af din uddannelse? Få inspiration og gode råd til at få det optimale ud af den kliniske del af din uddannelse ude på afdelingen.

At være studerende på en arbejdsplads

Røntgenafdelinger er forskellige med alt fra mødetider til omgangstone. Vær derfor opmærksom på – og åben for – forskellighederne, du møder. På den måde kan du få et mere spændende ophold, hvor du får et fagligt udbytte og samtidig får indsigt i for­skellige arbejdspladsers ”liv”.

Du kommer for at lære, men er på samme tid en del af en arbejdsplads, hvor patien­ten og radiografien er i fokus. Det betyder, at du som studerende til tider kan opleve, at personalet har for travlt til at give dig den fulde opmærksomhed. Men der er også masser at lære af at være en del af en travl hverdag.

Og husk, at det som studerende er OK at sige fra, hvis du kommer i en situation, hvor du ikke kan eller vil være med – og det uanset om det er fagligt begrundet, eller du synes, situationen er ubehagelig eller grænseoverskridende.

Tag ansvar for egen læring

 • Nysgerrighed og interesse åbner døre
 • Engagement giver det bedste udbytte
 • Vis initiativ
 • Lav dine opgaver til tiden
 • Brug det du har lært på skolen
 • Udfordr din vejleder
 • Der findes ikke dumme spørgsmål
Regler og retningslinjer

Fra afdeling til afdeling og fra hospital til hospital er der stor forskel på, hvilke regler der er skrevne eller uskrevne. Skrevne regler er de regler, der er nedskrevet i for eksempel hospitalets personalepolitik.

Uskrevne regler er de regler, som man opfører sig efter, selv om de ikke er nedskrevet. Det er regler, der skal afkodes, fordi de ansatte kender dem, oftest uden at tale om dem. Det er ikke rart at træde ved siden af – og vi kan ikke beskrive alt – spørg derfor din vejle­der/uddannelsesansvarlige til råds om, hvad der gælder på den afdeling, du skal starte på. Og hvis der opstår en situation, hvor du er i tvivl.

Her er nogle eksempler:

 • deltager studerende i personalemøder?
 • kaffeordning – betaler studerende eller er det OK at tage?
 • sygemelding/raskmelding – hvordan og til hvem?
 • er der studiefri dage?
 • er sociale arrangementer også for studerende?
 • telefonpolitik – hvor gør du af din mobil?
 • rygepolitik?
 • parfume eller ej?
 • pauser – hvor, hvornår og hvor længe?
 • brug af sociale medier med videre i arbejdstiden?
 • hvordan skal du gå klædt?
Dresscode

På skolen lærer du som studerende blandt andet om sikkerhed, hygiejne og påklædning. Det kan virke mod­sætningsfyldt for dig, når du på nogle afdelinger kan opleve, at ikke alle regler overholdes.

For eksempel lærer de studerende, at de ikke må an­vende privat mobiltelefon, når de er på eller ved behandlings-/undersøgelsesrummene, men ser i praksis, at disse regler nogle steder ikke overholdes.

Det er nemt at overtage andres dårlige vaner, men der er naturligvis en god grund til, at reglerne er, som de er.

Tal derfor med din kliniske vejleder/uddannelsesan­svarlige radiograf, hvis du oplever noget, hvor du kom­mer i tvivl.

Det kunne for eksempel være:

 • ringe / håndsmykker
 • kort hår / opsat hår / langt, løst hår
 • korte ærmer
 • træsko / flade sko / høje hæle
 • neglelak / kunstige negle
 • overfyldte uniformslommer
 • privat tøj
Tavshedspligt

Uanset hvad, så har du ALTID tavshedspligt om ALT, hvad du får at vide om både un­dersøgelser, resultater og patienter. Det betyder, at du ikke må videregive oplysnin­ger, der kan relateres til specifikke personer og situationer.

Det gælder selvfølgelig også:

 • kendte personer
 • patienter du kender
 • meget specielle patientforløb, der kan genkendes af udenforstående.

Alle har nemlig ret til at blive behandlet uden at skulle tænke på, hvem man møder på hospitalet.

Hvem kan du spørge om hvad?

Uddannelsesinstitution/studievejleder

 • overordnet ansvar for dig gennem hele studiet
 • tildeling/ændring af klinikplads
 • studie og læringsmål
 • psykisk arbejdsmiljø (stress, mobning mm.)
 • de fysiske rammer på uddannelsesinstitutionen
 • dit arbejdsmiljø på uddannelsesinstitutionen.

Klinisk uddannelsesansvarlig radiograf

 • ansvar for dig på den radiologiske afdeling
 • faglige problemstillinger
 • forventningssamtale
 • skrevne og uskrevne regler
 • psykisk arbejdsmiljø (stress, mobning m.m.)
 • eventuel mulighed for studiebolig tilknyttet hospitalet
 • ubehagelige patienter eller personale (truende, krænkende, sexistiske, racistiske osv.)
 • studie og læringsmål på de kliniske semestre.

Tillidsrepræsentanten, TR

 • spørgsmål om medlemskabet af Radiograf Rådet og for ek­sempel kalender og fagblad
 • spørgsmål om rabat på bøger, boliger, Forbrugsforeningen og forsikringer
 • personlige sager (TR har tavshedspligt)
 • spørgsmål vedr. ansættelse i studiejob på afdelingen (løn, timer m.m.)
 • erhvervsansvarsforsikring for studerende
 • tale om problemer på afdelingen, som du ikke kan tale med andre om
 • psykisk arbejdsmiljø (stress, mobning m.m.).

Arbejdsmiljørepræsentant, AMiR

 • fysisk (ergonomi m.m.), psykisk (stress, mobning m.m.) og kemisk arbejdsmiljø (kemikalier m.m.)
 • brug af handsker
 • affaldssortering
 • brand- og flugtveje
 • ergonomi
 • stress
 • mobning
 • håndtering af kemikalier og smitsomt prøvemateriale

Andre

 • Radiografstuderendes Råd på skolen
 • Radiograf Studerende i Danmark (RSD)
Mødet med patienten

Patienten møder mange forskellige personalegrupper i løbet af en dag på hospitalet.

For patientens skyld skal du derfor:

 • udvise respekt for patienten og patientens situation
 • præsentere dig med navn, titel og formål hos patienten
 • undgå at tale hen over hovedet på patienten – også selv om du er i en oplæringssituation
 • holde private samtaler uden for patientens hørevidde
 • stikke en finger i jorden og bruge din sunde fornuft.

Mødet med patienten er oftest positivt, men der kan også være negative oplevelser. Hvis du har haft en ubehagelig oplevelse med en patient, er det en rigtig god ide at tale om situationen med din kliniske vejleder eller den radiograf, du er tilknyttet.

Den faglighed du vil møde på afdelingen

På afdelingen kan du møde en række forskellige faggrupper som for eksempel radiologer, sekretærer, fysikere, SOSU og sygeplejersker.

De fleste du vil møde, er radiografer, som afhængigt af uddan­nelsestidspunkt har gennemgået forskellige studieordninger af radiografuddannelsen og efterfølgende har specialiseret sig inden for forskellige områder.

Du kan derfor komme ud for, at nogle radiografer ikke kender til din studieordnings opbygning. Du kan også opleve at møde radi­ografer, der ikke kan besvare alle dine spørgsmål.

I de tilfælde kan du altid henvende dig til din uddannelsesansvar­lige radiograf/ kliniske vejleder med dine ubesvarede spørgsmål.

Mødet med dine fremtidige kolleger

Radiograferne du møder i den kliniske del af uddannelsen, kan være dine fremtidige kolleger.

Du er derfor i den kliniske del af uddannelsen ambassadør for dig selv og dine fremtidige ansættelsesmuligheder. Derfor kan det være en god ide at deltage aktivt i personalegruppen, være social og forsøge at blive en del af afdelingen.

Det handler om, at du prøver at give et reelt og positivt indtryk af dig selv og dine evner.

Radiograferne, du møder, har uden tvivl en masse forventninger til dig, ligesom du har en masse forventninger til dem. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem disse forventninger.

Forhold dig derfor åbent til, hvad der foregår omkring dig. Der er meget, du kan lære – også ting som du måske ikke lige havde forestillet dig.

Det er også vigtigt, at du holder fast i din nysgerrighed og un­dren over det, som er anderledes, end du havde forventet. For ligesom du kan lære af afdelingen, kan afdelingen også lære af dig gennem dine spørgsmål og dine betragtninger.

Du kommer og ser med nye og friske øjne på tingene, så måske kan du tilføre afdelingen noget nyt?

Få en ordentlig løn, når du arbejder som vikar

 • Mange afdelinger ønsker at ansætte studerende, da der mangler radiografer – især under ferier.
 • Som studerende er du ikke dækket af den almindelige overenskomst for radiografer.
 • Vi har derfor lavet en vejledning med gode råd til dig, der som studerende ønsker at arbejde som vikar.

For radiografer

Om mødet med studerende

Hvad forventes af dig som radiograf, når du modtager studerende i den kliniske del af deres uddannelse? Få inspiration og gode råd til, hvordan du bedst hjælper de studerende i praktik, så de bliver de bedste kolleger fremover.

At modtage studerende på en arbejdsplads

Det kan være sundt at minde sig selv om, at de studerende typisk er meget unge mennesker.

Når de studerende første gang træder ind på af­delingen, kan det være deres første erfaring med et fuldtidsjob. En del af oplæringen kan der­for være at fortælle de studerende om, hvordan man agerer på jeres arbejdsplads.

De studerende er fra deres opvækst og daglig­dag vant til at kommunikere meget, og de bruger i stort omfang mobil, tablet og computer m.v. De studerende er således vant til at håndtere denne brede kommu­nikation. Det, der for andre kan virke fraværende eller distraherende, er for mange studerende en naturlig del af at multitaske. Det vil være oplagt at tage en dialog med de studerende om det. En nedskreven retningslinje på dette område vil måske ligeledes være oplagt – så de studerende er indstillet på, hvor­dan de skal forholde sig hos jer.

At have studerende på en arbejdsplads

Det er sjovt og lærerigt – og måske lidt hårdt – at have en stu­derende med i sit arbejde. For den studerende er det imidlertid afgørende at få et godt udbytte og lære noget af sit ophold på jeres afdeling.

De studerende vil være på forskellige niveauer afhængig af, hvor langt de er i deres uddannelse, og de kan have mange spørgsmål til deres oplevelser på afdelingen.

Det er helt OK ikke at kunne svare på alle spørgsmål på stående fod, og de studerende vil hellere have et klart svar som for ek­sempel kan være en henvisning til en kollega eller til en bog.

De studerende er i klinik for at få viden, færdigheder og kompe­tencer inden for faget. Derfor er det vigtigt, at de bliver en del af afdelingen.

Det kan være kedeligt for den studerende, hvis man meget af tiden kun kikker på. Derfor er det vigtigt at lade den studerende blive aktiveret gennem de daglige arbejdsopgaver. Selv om det oftest er nemmest at gøre tingene selv, vil de studerende rigtig gerne deltage – også i de små opgaver.

Det kan være relevant at tænke på, at de studerende har for­skellige læringsstile – nogle lærer bedst ved at se en tegning, andre ved at læse og atter andre ved at prøve at gøre tingene selv. Det må vurderes fra studerende til studerende.

De studerende vil have meget fokus på egen læring. Tænk på, at de studerende i den forbindelse vil have meget kontakt med jer under opholdet. Mødet med jer kan derfor være udslagsgivende for, hvordan de studerende omtaler afdelingen som kliniksted og arbejdspladsen over for andre på skolen og deres kommende praktiksteder.

Undgå uvaner

Som ny medarbejder på en arbejdsplads vil de fleste forsøge at aflæse og lære af stedets uskrevne regler for ikke at falde udenfor. Radiografstu­derende på jeres arbejdsplads vil gøre det samme for at tilpasse sig jeres normer, vaner og rutiner.

På skolen lærer de studerende blandt andet om sikkerhed og påklædning. Det kan virke modsætningsfyldt for de studerende, når de på arbejdsplad­sen oplever, at ikke alle regler overholdes. Hvad skal de studerende gøre? Følge de skrevne regler, de har lært, eller de uskrevne regler på arbejdspladsen?

Gensidig læring

De studerende kommer med en lyst til at lære, med en nysger­righed omkring tingene, og måske med en undren over lige netop jeres måde at gøre tingene på.

De studerende har stadig meget at lære, når de kommer til je­res afdeling – og det er i den sammenhæng væsentligt at huske på, at afdelingen også kan lære en del af de studerende.

Forsøg derfor at betragte de studerende som en mulighed for at få tilført afdelingen nye ideer og perspektiver på tingene. Lyt til deres betragtninger, refleksioner og undrende spørgsmål.

Måske har de en god ide til en ændring i arbejdsgangen eller et forslag til ny arbejdsgang eller noget helt tredje?

Etiske spilleregler

Det kan være rigtig svært for en studerende, der måske for første gang er på et hospital, at vurdere og handle i etiske di­lemmaer.

Den studerende kan have brug for at tale om – og måske blive forberedt på – nogle af nedenstående situationer og spørgsmål.

 • blufærdighed når patienter skal klæde sig af  
 • grædende patienter eller pårørende
 • racistiske eller diskriminerende patienter
 • døende, men behandlingskrævende patienter
 • patienter afgået ved døden
 • hvad gør man ved traumer?
 • møde patienter efter arbejdstid
 • hvornår har man tavshedspligt?

Hvis du selv finder det svært at tale med de studerende om det, så vend med dine kolleger/din leder, hvem der evt. kan hjælpe.

For tillidsrepræsentanten

Introducér dig selv og din rolle – det er ikke sikkert, de stude­rende har mødt en TR før eller ved, hvad du laver og står for. Nogle studerende har fået en introduktion fra Radiograf Rådet på skolen, men ikke alle.

Herudover er det din opgave som TR at fortælle om Radiograf Rådet og give hjælp og rådgivning.

Det er én af dine fornemmeste opgaver at fortælle de stude­rende om, at det er en rigtig god ide at melde sig ind – også selv om de kun er på afdelingen i relativ kort tid ad gangen. Hvis en studerende spørger om noget TR-relateret, er det en god ide at hjælpe, så den studerende kan se, hvad Radiograf Rådet kan tilbyde.

Her er nogle af medlemsfordelene for studerende:

 • tal med TR om problemer på afdelingen, som man ikke kan tale med andre om
 • stor rabat på studiebøger fra Radiografiens forlag
 • erhvervsansvarsforsikring for studerende i udlandet
 • fagbladet Radiografen
 • billig forsikring hos Bauta
 • særligt gode vilkår i banken hos Lån & Spar Bank
 • kontante fordele via PlusKort og  Forbrugsforeningen
 • søge legat til studieophold i udlandet
 • Radiografstuderende i Danmark (RSD)
 • talsperson i Hovedbestyrelsen via RSD
 • årskalender
For Arbejdsmiljørepræsentanten

Introducér dig selv og din rolle – det er ikke sikkert, de stude­rende har mødt en AMiR før eller ved, hvad du laver.

Du skal være opmærksom på risikofaktorerne, når der kommer nye og uerfarne til afdelingen. Det er svært at afkode faremo­menterne, når man har lille eller ingen erfaring fra en afdeling.

Derfor er det vigtigt, at du taler med de studerende om

for eksempel:

 • brug af handsker og hygiejne generelt
 • affaldssortering
 • brand- og flugtveje
 • ergonomi
 • forflytning
 • stress
 • mobning
 • håndtering af kemikalier og smitsomt prøvemateriale

Kort sagt:

Fortæl de studerende, hvordan de skal passe på sig selv og andre på afdelingen – også selv om de kun er der på et kortere ophold.


Fagbladet Radiografen

Vidste du, at radiografstuderende har lavet en særudgave af fagbladet Radiografen?

Udnyt dit medlemskab

Fordele som studerende

Som studerende kan du få pengene til at strække længere med de kontante fordele, dit medlemskab giver adgang til. Læs mere om dine muligheder herunder.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”