Wave burst

Radiografstuderende i Danmark (RSD)

RSD er et stærkt fællesskab med andre radiografstuderende, der bl.a. arbejder for, at du får en god uddannelse og den bedste studie- og praktiktid. 

Som medlem af Radiograf Rådet får du også et fællesskab med andre andre radiografer og en række kontante fordele.

Følg RSD på Facebook

Mange af vores aktiviteter, konkurrencer og nyheder finder sted på vores Facebooks-side: RSD – Radiografstuderende i Danmark.

 Alt sammen for under 50 kr. om måneden.

RSD er en del af Radiograf Rådet og tæller om en region i foreningen. Alle radiografstuderende, der er medlem af Radiograf Rådet, er automatisk medlem af RSD.

RSD ledes af en bestyrelse af otte studerende – to fra hver uddannelsesinstitution. Formanden for RSD sidder også i Radiograf Rådets hovedbestyrelse.

Bestyrelsen i RSD

RSD’s bestyrelse består af to studerende fra hver uddannelsesinstitution i hhv. København, Odense, Aalborg og Næstved.

Hver af de fire uddannelsesinstitutioner har således en lokal formand og en lokal næstformand. Samlet sidder der otte personer i bestyrelsen, hvor der heriblandt også er valgt en national formand og næstformand.

Alle otte bestyrelsespladser tæller som delegerede til Radiograf Rådets kongres, som afholdes hvert 3. år, og bestyrelsen deltager også i Radiograf Rådets regionsbestyrelsesseminarer. Formanden for RSD sidder desuden i Radiograf Rådets hovedbestyrelse.

RSD’s bestyrelse mødes ca. otte gange om året. Her arbejder vi med temaer der skal fremme de radiografstuderendes vilkår. Vores møder foregår som regel online. Vi mødes fysisk ca. 2-3 gange årligt. Dette er som regel i form af en sommerafslutning, vinter-/juleafslutning og opstart efter sommerferien.

Målsætninger for RSD’s arbejde

De centrale målsætninger for RSD’s arbejder er:

 • At sikre kontinuerlig kommunikation medlemmerne imellem
 • At fastholde og udvikle den overordnede kontakt i Radiografstuderende i Danmark og uddannelsesinstitutionerne imellem
 • At udvikle fagkritiske holdninger på alle uddannelsesinstitutioner og arbejde for en ensrettet uddannelse på tværs af uddannelsesinstitutioner
 • At udvikle den faglige solidaritet med Radiograf Rådet
 • At samarbejde med andre faglige sammenslutninger af studerende
 • At sikre, at det faglige arbejde blandt radiografstuderende videreføres
RSD’s vedtægter

Vedtægterne beskriver RSD’s bestemmelser for foreningens virke.

 • § 1 Navn Radiograf Studerende i Danmark (RSD)
 • § 2 Formål RSD’s formål er at samle radiografstuderende i et fagligt fællesskab, for derigennem i videst muligt omfang at yde indflydelse på forholdene for radiografstuderende i Danmark.
 • § 3 Hjemsted Hos landsformanden for Radiograf studerende i Danmark
 • § 4 Økonomi RSD’s bestyrelse er ansvarlig for RSD’s økonomi
 • § 5 Radiograf Rådet RSD er forpligtiget til at udøve virksomhed i overensstemmelse med Radiograf Rådets love.
 • § 6 Medlemmer af RSD Alle studerende, som er medlem af Radiograf Rådet, indgår som medlemmer i Radiograf studerende i Danmark.
 • § 7 RSD’s bestyrelse RSD’s bestyrelse er Radiografstuderende i Danmark øverste myndighed. RSD’s bestyrelse består af lokalformand og lokalnæstformand fra hver af de 3 lokalafdelinger. RSD’s bestyrelse vælger RSD’s landsformand og landsnæstformand. Bestyrelsen er konstitueret for 1 år ad gangen. En ny konstitution finder sted ved først kommende bestyrelsesmøde efter 30. juni. Valg afgøres ved simpelt flertal i bestyrelsen. Hvis formanden trækker sig tiltræder næstformanden til næste konstitution. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed skal punktet til behandling på et senere møde. Hvis der stadig er stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. RSD’s bestyrelse besætter RSD’s delegeret pladser i Radiograf Rådets kongres.
 • § 8 Åbent bestyrelsesmøde RSD’s bestyrelse afholder et årligt åbent bestyrelsesmøde i perioden 15. august til 1. oktober, hvor alle medlemmer kan deltage. Oplysninger om tid og sted meddeles i Radiografen og på Radiograf Rådets hjemmeside, senest 4 uger før mødets afholdelse. Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter: Beretning om RSD’s aktiviteter Orientering om RSD’s økonomi Afsat tid til spørgsmål fra medlemmer Referatet lægges på RSD’s hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse. Beretningen lægges på RSD’s hjemmeside senest 4 uger efter det åbne bestyrelsesmøde.
 • § 9 Vedtægter Ved vedtægtsændringer kræves enighed i RSD’s bestyrelse Fortolkningsspørgsmål vedrørende Radiografstuderende i Danmarks vedtægter afgøres i RSD’s bestyrelse.
 • § 10 Urafstemning Hvis 2/3 af RSD’s bestyrelse kræver det, skal der gennemføres en urafstemning om vedtægtsændringer. Er et flertal af de afgivne stemmer for vedtægtsændringen, vil vedtægtsændringen skulle træde i kraft.
 • § 11 Lokalrepræsentation Ved hvert uddannelsessted vælges en lokal repræsentation, bestående af 2 repræsentanter. En lokal formand og en lokal næstformand. Studerende er tilknyttet den lokalrepræsentation, hvor uddannelsesstedet er beliggende Repræsentant vælges ved selvstændigt valg til hver post. Ved stemmelighed fortages omvalg. Lokalnæstformanden er stedfortræder for lokalformanden. Valgene sker på en lokal generalforsamling en gang om året og er gældende ind til næstegeneralforsamling. Generalforsamlingen afvikles i perioden 1. marts til 30. juni. Kandidater stiller op på generalforsamlingen Den lokale repræsentation indkalder og afvikler generalforsamlinger. Tid og sted varsles i Radiografen, på RSD’s hjemmeside og i det omfang det er muligt via uddannelsesstedets interne e-maillister, senest 4 uger før generalforsamlingen. Er der ingen lokalrepræsentation, indkalder RSD’s bestyrelse til generalforsamlinger. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 7 dages varsel, med oplysning af tid og sted, ved opslag på studiestedet og i det omfang det er muligt via uddannelsesinstitutionens interne e-maillister. Lokalrepræsentationen eller RSD’s bestyrelse har pligt til, hurtigst muligt, at afvikle en ekstraordinær generalforsamling, hvis minimum 10 % af studiestedets RSD-medlemmer skriftligt kræver det.
 • § 12 Ikrafttræden Nærværende love træder i kraft den 1. februar 2013

Fagbladet Radiografen

Vidste du, at radiografstuderende har lavet en særudgave af fagbladet Radiografen?

Udnyt dit medlemskab

Fordele som studerende

Som studerende kan du få pengene til at strække længere med de kontante fordele, dit medlemskab giver adgang til. Læs mere om dine muligheder herunder.

Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler